Statut ZSTiH

STATUT

ZESPOŁU SZKÓŁ

TECHNICZNYCH I HUTNICZYCH

W KONINIE

...

Aktualizacja: 01-09-2016

Podstawa prawna

 

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 1997r. (Dz.U. z 1997r. Nr 78, poz. 483).
 2. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa
  i higieny pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.
  z 2003r. Nr 6, poz. 69 ze zmianami).
 3. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych.
 4. Rozporządzenie MEN z dnia 29 grudnia 2014r. zmieniające rozporządzenie
  w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.
 5. Rozporządzenie MEN z dnia 29 grudnia 2014r. zmieniające rozporządzenie
  w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.
 6. Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004r. zmieniające rozporządzenie
  w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
  i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2004r. nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami).
 7. Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
  w szkołach publicznych.
 8. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania
  i organizacji pomocy psychologiczno–pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013r., poz. 532).
 9. Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U.
  z 2003r. Nr 23, poz. 224 ze zmianami).
 10. Rozporządzenie MENiS z dnia 27 lipca 2007r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz.U. z 2007r., Nr 140, poz. 987
  z późniejszymi zmianami).
 11. Rozporządzenie MENiS dnia 29 stycznia 2003r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2003r. Nr 23, poz. 193 z późniejszymi zmianami).
 12. Ustawa o systemie oświaty – tekst ujednolicony na dzień 23 stycznia 2016r.
 13. Karta Nauczyciela – tekst ujednolicony na 31 marca 2015r.
 14. Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
  w szkołach publicznych – obowiązujące od dnia 1 września 2015r.
 15. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
 16. Rozporządzenie MEN z dnia 30 maja 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
  w poszczególnych typach szkół.
 17. Rozporządzenie MENiS z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego – tekst ujednolicony na dzień 8 kwietnia 2015r.
 18. Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych - tekst ujednolicony na dzień 1 września 2015r.
 19. Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.
 20. Rozporządzenie MENiS z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.
 21. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.
 22. Rozporządzenie MEN z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie wymagań wobec szkół
  i placówek.
 23. Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach - tekst ujednolicony na dzień 1 września 2015r.
 24. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego - tekst ujednolicony na dzień 1 września 2015r.
 25. Rozporządzenie MEN z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
 26. Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym – obowiązuje od 1 września 2015 r.
 27. Rozporządzenie MEN z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej
  o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu.
 28. Rozporządzenie MEN z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego
  i egzaminu maturalnego.
 29. Rozporządzenie MEN z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
  w zawodzie.
 30. Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
 31. Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii
 32. Prawo spółdzielcze, Dz.U. z 2013r. poz.1443.

 

 

Tekst ujednolicony opublikowany w dniu 01.09.2014r. w związku z nowelizacją dokonaną Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 21/2014 z dnia 29.08.2014 r.

Zmiany zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej nr  38/2016 z dnia 31.08.2016 r.

 


 

SPIS TREŚCI

 

Rozdział 1 Postanowienia ogólne..................................................................................... 7

Rozdział 2 Cele i zadania Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych.................... 9

Rozdział 3 Organy Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych.............................. 12

Dyrektor ZSTiH...................................................................................................................... 12

Rada Pedagogiczna............................................................................................................. 17

Rada Rodziców..................................................................................................................... 18

Samorząd Uczniowski.......................................................................................................... 19

Zasady współdziałania organów ZSTiH........................................................................... 20

Rozdział 4 Organizacja pracy Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych.......... 21

Organizacja zajęć szkolnych............................................................................................... 21

Zasady rekrutacji................................................................................................................... 25

Działalność biblioteki............................................................................................................ 26

Pielęgniarka szkolna............................................................................................................ 26

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej ....................... 27

Rozdział 5 Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu Szkół Technicznych
i Hutniczych
..................................................................................................... 33

Nauczyciele............................................................................................................................ 33

Zespoły przedmiotowe nauczycieli.................................................................................... 36

Wychowawcy......................................................................................................................... 37

Pedagog szkolny i doradca zawodowy............................................................................. 39

Nauczyciele bibliotekarze.................................................................................................... 41

Inni pracownicy ZSTiH......................................................................................................... 41

Rozdział 6 Prawa i obowiązki uczniów. System nagród i kar.................................. 42

Prawa uczniów...................................................................................................................... 42

Obowiązki uczniów............................................................................................................... 44

Nagrody................................................................................................................................... 46

Kary.......................................................................................................................................... 48

Rozdział 7 Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania Uczniów Zespołu
Szkół Technicznych I Hutniczych w Koninie
.......................................... 51

Ocenianie zachowania........................................................................................................ 51

Ocenianie przedmiotowe..................................................................................................... 55

Rozdział 8 Postanowienia końcowe.............................................................................. 69


Niniejszy statut udostępnia się wszystkim zainteresowanym na stronie internetowej ZSTiH.

Egzemplarze statutu znajdują się w bibliotece szkolnej, pokoju nauczycielskim, sekretariacie i w gabinecie Dyrektora ZSTiH.

 

 

 

 

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 1. Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie został utworzony 1 września 2002r. Uchwałą Nr 702 Rady Miasta Konina z dnia 27 lutego 2002r.
 2. Nazwa szkoły: Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych. Siedziba: ul. Kolska 1,
  62–500 Konin.
 3. Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych, zwany dalej ZSTiH lub „szkołą” lub „zespołem” tworzą szkoły ponadgimnazjalne:

1)    Technikum im. M. Skłodowskiej–Curie,

2)    Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. M. Skłodowskiej–Curie.

 1. W ramach Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie Dyrektor szkoły może otwierać nowe typy szkół oraz nowe kierunki kształcenia za zgodą organu prowadzącego.
 2. Organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie jest Miasto Konin.
 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkół Technicznych
  i Hutniczych w Koninie jest Wielkopolski Kurator Oświaty.
 4. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny może przetwarzać dane osobowe pracowników i uczniów szkoły w zakresie niezbędnym do wykonywania nadzoru pedagogicznego.
 5. Rekrutację uczniów przeprowadza się w oparciu o regulamin rekrutacji ZSTiH.
 6. Zasady prowadzenia przez ZSTiH gospodarki finansowej i materialnej oraz zasady prowadzenia, a także przechowywania właściwej ZSTiH dokumentacji określają odrębne przepisy.

10. Statutowa działalność ZSTiH jest finansowana przez organ prowadzący.

 1. ZSTiH może pozyskiwać dodatkowe środki na finansowanie niektórych form działalności statutowej z dotacji, z dobrowolnych wpłat rodziców uczniów, a także darowizn.
 2. ZSTiH gwarantuje wszystkim uczniom równe prawa bez względu na narodowość, pochodzenie społeczne, wyznanie, status społeczny czy warunki zdrowotne.
 3. ZSTiH czyni wszystko, aby uczniom stworzyć optymalne warunki dla ich intelektualnego, kulturalnego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju.

 

 1. Niniejszy statut ZSTiH określa:

1)    główne cele i zadania placówki wynikające z aktualnie obowiązującego prawa oraz uwzględniające treści wewnętrznych dokumentów, takich jak program rozwoju szkoły, koncepcja pracy szkoły, program wychowawczy i profilaktyki, które dostosowane są do potrzeb rozwojowych uczniów i oczekiwań wobec szkoły, rodziców i środowiska,

2)    sposób wykonywania zadań przyjętych przez ZSTiH z uwzględnieniem form wspomagania ucznia w jego wszechstronnym rozwoju i tworzenia pozytywnie oddziałującego środowiska wychowawczego,

3)    zadania powołanych zespołów nauczycielskich,

4)    szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania, klasyfikowania, odwołań od oceny,

5)    możliwości i zasady prowadzenia przez szkoły działalności innowacyjnej,

6)    zasady organizowania zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych z uwzględnieniem zapotrzebowania uczniów na tę formę kształcenia,

7)    formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, sytuacji rodzinnej lub losowej potrzebne jest wsparcie, w tym również pomoc materialna,

8)    formy organizacji wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego związanego
z wyborem dalszego kierunku kształcenia, organizację współdziałania ZSTiH
z poradniami psychologiczno–pedagogicznymi, poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom i rodzicom,

9)    organizację i formy współpracy ZSTiH z rodzicami w obszarach nauczania, wychowania i profilaktyki,

10)   programy rozwoju ZSTiH, wychowawczy i profilaktyki uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego i w uzgodnieniu z Radą Rodziców. Realizatorami zadań zawartych w programach są wszystkie organy szkoły według ich kompetencji, a nauczyciele, wychowawcy i pracownicy szkoły – zgodnie z zasadą: szkoła jest instytucją wychowującą i bezpieczną dla wszystkich.

 

 


Rozdział 2

CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I HUTNICZYCH

§ 2.

 1. ZSTiH realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia
  7 września 1991r. oraz przepisach wydanych na jej podstawie.
 2. ZSTiH zapewnia bezpłatne i obowiązkowe nauczanie umożliwiając uczniowi zdobycie wiedzy i umiejętności.
 3. ZSTiH umożliwia atrakcyjny i nowatorski proces nauczania i wychowania oraz udział w zajęciach pozalekcyjnych.
 4. ZSTiH zapewnia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez:

1)   poradnictwo psychologiczno–pedagogiczne,

2)   rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

3)   doradztwo w wyborze dalszego kształcenia.

 1. ZSTiH zapewnia uczniom szeroko pojęte bezpieczeństwo w sensie fizycznym, psychicznym i emocjonalnym.
 2. ZSTiH wspomaga rodzinę w spełnianiu funkcji wychowawczej.
 3. ZSTiH sprawuje opiekę nad uczniami wymagającymi pomocy psychologiczno–pedagogicznej i zindywidualizowanego procesu kształcenia.
 4. ZSTiH sprawuje opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi, wyzwalając ich potencjał intelektualny, sportowy, artystyczny.
 5. Zadania edukacyjne ZSTiH zawarte są w koncepcji pracy szkoły i wymaganiach edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów. Dokumenty te podlegają akceptacji Rady Pedagogicznej i dyrekcji szkoły oraz ewaluacji.
  1. Wszystkie działania edukacyjne szkół funkcjonujących w ZSTiH zmierzają do wyposażenia uczniów w taki zakres wiedzy i umiejętności, który pozwoli absolwentowi na uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły z satysfakcjonującymi wynikami oraz zdanie egzaminu maturalnego (technikum) i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (ZSZ, technikum).
  2. W ramach działań wychowawczych wszystkie typy szkół włączają się do upowszechnienia ideałów ZSTiH związanych z:

1)    patronem i sztandarem szkoły,

2)    tradycjami szkoły,

3)    podtrzymywaniem tożsamości szkoły poprzez popularyzowanie osiągnięć
i promocję ZSTiH,

4)    honorowaniem uczniów, którzy promują szkołę poprzez działalność w sekcjach sportowych, zespołach artystycznych, udział w konkursach i olimpiadach,

5)    budzeniem szacunku dla wszystkiego, co jednoczy obecnych i dawnych uczniów (sztandaru i innych symboli szkoły), a także dla zasłużonych nauczycieli
i pracowników, wybitnych absolwentów, przyjaciół szkoły.

 1. Zadania wychowawcze ZSTiH wynikają z programu wychowawczego i programu profilaktyki. Dokumenty te opracowują i przedkładają do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców powołane przez Dyrektora zespoły. Wymienione wyżej dokumenty podlegają ocenie i ewaluacji.
 2. ZSTiH realizuje nauczanie i wychowanie prospołeczne uczniów, w ramach którego:

1)    umożliwia uczniom podtrzymywanie ich poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, kładąc przy tym nacisk na utrwalanie w tym względzie tolerancji,

2)    organizuje lub wspiera zbiorowe uczestnictwo uczniów w różnych wartościowych i kształcących imprezach kulturalnych, rozrywkowych, sportowych
i turystycznych,

3)    umożliwia rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów w ramach zajęć obowiązkowych oraz pozalekcyjnych i czynnie wspiera ich udział we wszelkiego rodzaju konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

 1. ZSTiH umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub zawodowego poprzez organizację:

1)    spotkań z pracownikami naukowymi oraz studentami wyższych uczelni,

2)    spotkań z doradcą zawodowym, pracownikami biur pracy, zakładów pracy, firm działających w środowisku lokalnym,

3)    wycieczek do wyższych uczelni, firm i zakładów pracy.

15. ZSTiH sprawuje opiekę nad uczniami poprzez:

1)    udzielanie uczniom pomocy w razie trudności w nauce,

2)    udzielanie uczniom pomocy pedagogiczno–psychologicznej,

3)    system udzielania pomocy materialnej.

 1. Zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć na terenie szkoły i poza nią, podczas przerw lekcyjnych, oraz w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę, uwzględniając wytyczne w zakresie przepisów BHP:

1)    każdy nauczyciel systematycznie kontroluje miejsce, gdzie prowadzi zajęcia. Dostrzeżone zagrożenie musi albo sam usunąć, albo niezwłocznie zgłosić kierownictwu szkoły,

2)    w czasie przerw międzylekcyjnych, przed lekcjami i po nich, nauczyciele dyżurni muszą zapobiegać niebezpiecznym zachowaniom. Dyżur musi być pełniony aktywnie i zgodnie z harmonogramem. Obowiązuje plan dyżurów przed zajęciami i w czasie przerw śródlekcyjnych oraz imprez szkolnych,

3)    opiekę nad grupami uczniowskimi w czasie wycieczek i imprez szkolnych sprawuje:

a)    co najmniej jeden opiekun na klasę, jeżeli grupa wycieczki nie wyjeżdża poza miasto;

b)    co najmniej jeden opiekun na 20 uczniów, jeżeli grupa wyjeżdża poza miasto i korzysta z publicznych środków lokomocji;

c)    co najmniej dwóch opiekunów, jeżeli grupa wyjeżdża poza miasto autokarem;

d)    co najmniej jeden opiekun na 10 uczniów, jeśli jest to impreza turystyki kwalifikowanej,

4)    na udział w wycieczce (z wyjątkiem wycieczki niewykraczającej poza granice miasta) oraz w imprezie turystycznej kierownik musi uzyskać zgodę rodziców uczniów,

5)    wszystkie wycieczki i imprezy pozaszkolne wymagają wypełniania „Karty wycieczki” przez kierownika,

6)    kierownikiem na wycieczce może być każdy nauczyciel (pracownik pedagogiczny szkoły), który ma odpowiednie uprawnienia. Opiekunem grupy zaś może być każda osoba pełnoletnia (po uzgodnieniu z Dyrektorem ZSTiH).

 


Rozdział 3

ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I HUTNICZYCH

§ 3.

 1. Dyrektor ZSTiH.
 2. Rada Pedagogiczna.
 3. Rada Rodziców.
 4. Samorząd Uczniowski.

 

§ 4.

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych

 1. Dyrektor na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i jednoosobowej odpowiedzialności zarządza ZSTiH i reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Sprawuje bezpośredni nadzór, kieruje i ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy dydaktyczno–wychowawczej, opiekuńczej i administracyjno–gospodarczej.
 3. Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju
  psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
 4. Sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców.
 5. Dyrektor opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia Radzie Pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.
 6. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących i czuwa nad ich zgodnością z przepisami prawa.
 7. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, może organizować obsługę administracyjną, finansową i gospodarczą.
 8. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych – dokonuje oceny pracy nauczycieli.
 9. Przewodniczy Radzie Pedagogicznej, kieruje jej pracami i czuwa nad realizacją podjętych uchwał, wstrzymuje uchwały Rady Pedagogicznej, które są niezgodne
  z przepisami prawa i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
  1. Powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje go po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego.
  2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w ZSTiH nauczycieli
   i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje
   w sprawach:

1)    zatrudnienia i zwalniania nauczycieli i innych pracowników. Stosuje tu przepisy Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy,

2)    przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom. Zasady przyznawania nagród określa regulamin uzgodniony ze związkami zawodowymi,

3)    występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej
w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników.

 1. Przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów.
 2. Rozstrzyga sprawy sporne między organami ZSTiH.
 3. Dba o powierzone mienie.
 4. Ustala, na podstawie propozycji zespołów nauczycieli, zestaw podręczników, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. Corocznie podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym. Zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym musi być zgodny z aktualną listą podręczników zatwierdzonych przez Ministra Edukacji Narodowej.
 5. Określa zasady i kryteria naboru do wszystkich typów szkół (w oparciu
  o obowiązujące przepisy).
 6. Podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami.
 7. Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, wnioski ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informuje
  o działalności szkoły ze szczególnym uwzględnieniem jakości pracy szkoły. Opracowuje wnioski służące poprawie efektywności pracy ZSTiH i przedstawia je Radzie.
 8. Dyrektor w wykonaniu swoich zadań współpracuje ze wszystkimi organami szkoły.
 9. Prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami.
 10. Protokoły pokontrolne dyrektor niezwłocznie przekazuje do wydziału oświaty.
 11. Dyrektor ZSTiH stwarza warunki do rozwoju zawodowego nauczycieli, wspomaga ich działania w drodze do awansu zawodowego, w tym:

1)    na wniosek nauczyciela wyraża zgodę na wszczęcie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego
i dyplomowanego,

2)    przyjmuje przedłożony przez nauczyciela stażystę projekt planu rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć,

3)    zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego złożonego razem z wnioskiem
o rozpoczęcie stażu w terminie 30 dni od pierwszego dnia zajęć lub zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem zakresu zmian w formie pisemnej. Po ponownym przedstawieniu zatwierdza plan do realizacji,

4)    zapewnia nauczycielowi odbywającemu staż warunki do realizacji zadań przyjętych w planie rozwoju, w tym do obserwacji zajęć dydaktycznych
i wychowawczych oraz do udziału w różnych formach kształcenia ustawicznego,

5)    nadzoruje realizację zatwierdzonego planu rozwoju i potwierdza działania nauczyciela opisową oceną pracy za okres stażu,

6)    uczestniczy w pracach komisji kwalifikacyjnej na awans zawodowy nauczyciela lub upoważnia do tego innego nauczyciela sprawującego funkcję kierowniczą
w ZSTiH.

 1. W związku z przysługującą nauczycielom jako funkcjonariuszom publicznym ochroną prawną, na Dyrektorze spoczywa obowiązek występowania w obronie nauczyciela, którego uprawnienia zostały naruszone.
 2. Dyrektor uprawniony jest do dysponowania środkami finansowymi. W związku
  z powyższym:

1)    przedkłada w wymaganym terminie organowi prowadzącemu projekt rocznego planu finansowego (pomocy Dyrektorowi w opracowaniu planu udzielają pracownicy ekonomiczno–administracyjni ZSTiH),

2)    ponosi odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansami przed organem prowadzącym,

3)    ma obowiązek stosowania procedur przewidzianych w ustawie o zamówieniach publicznych przy zakupie towarów, usług i robót budowlanych.

 1. Dyrektor ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe, celowe, oszczędne
  i efektywne gospodarowanie powierzonym mu mieniem szkoły. W szczególności odpowiada za:

1)   zabezpieczenie majątku przed kradzieżą i dewastacją,

2)   realizację prawidłowego obiegu dokumentów zakładowych, planu kont oraz prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,

3)   przeprowadzanie i terminowe rozliczanie inwentaryzacji majątku,

4)   zorganizowanie i funkcjonowanie kontroli wewnętrznej.

 1. Dyrektor sprawuje szczególny nadzór nad właściwym edukacyjnym wykorzystaniem komputerów na wszystkich stanowiskach. Wyposaża komputery w programy blokujące treści internetowe, które mogłyby mieć szkodliwy wpływ na rozwój uczniów.
 2. Sprawuje opiekę nad uczniami, a w szczególności:

1)    sprawuje nadzór nad realizacją obowiązku nauki przez uczniów,

2)    sprawuje opiekę nad uczniami i stwarza warunki do ich psychofizycznego rozwoju,

3)    w drodze decyzji administracyjnej może skreślić ucznia z listy. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego,

4)    stwarza właściwy klimat i zapewnia uczniom pomoc we współpracy
z instytucjami, takimi jak poradnie psychologiczno–pedagogiczne, kuratorzy sądowi, policja, ośrodki pomocy społecznej, urzędy pracy, stacje sanitarno–epidemiologiczne, inne szkoły i wyższe uczelnie,

5)    sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przez nauczycieli zapisów Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania. W przypadku stwierdzenia rażącego łamania zasad stosuje dostępne Dyrektorowi środki dyscyplinujące,

6)    organizuje indywidualne nauczanie,

7)    zwalnia uczniów z realizacji niektórych przedmiotów, zgodnie z odrębnymi przepisami,

8)    podejmuje działania organizacyjne, umożliwiając obrót używanymi podręcznikami na terenie ZSTiH.

28. Organizuje pomoc psychologiczno–pedagogiczną dla ucznia:

1)    posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2)    posiadającego orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego (jeśli jest taka konieczność),

3)    posiadającego opinię poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym specjalistycznej,

4)    nieposiadającego opinii lub orzeczenia, niezwłocznie po otrzymaniu pisemnej informacji o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno–pedagogiczną,

 1. Dyrektor odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.
 2. Na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wada słuchu, głęboką dysleksją rozwojową,
  z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.
 3. Określa zasady wprowadzenia jednolitego stroju szkolnego. Po wprowadzeniu jednolitego stroju Dyrektor, w porozumieniu z Radą Rodziców, określa sankcje podejmowane wobec uczniów niespełniających obowiązku noszenia jednolitego stroju oraz sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia jednolitego stroju.
 4. Dyrektor stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń oraz innych organizacji, których działalność wspomaga i wzbogaca formy pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły, a nie jest sprzeczna z zapisami niniejszego statutu.
 5. Dyrektor, co najmniej raz w roku dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych
  i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 5.

Rada Pedagogiczna

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem działającym w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, uprawnionym do wydawania aktów prawa na terenie ZSTiH.
 2. Rada Pedagogiczna obraduje na zebraniach lub w powołanych przez siebie zespołach. W zebraniach, za zgodą Rady lub na jej wniosek, mogą brać udział
  z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego, w tym przedstawiciele stowarzyszeń lub organizacji działających na terenie ZSTiH.
 3. Rada Pedagogiczna działa zgodnie z uchwalonym przez nią regulaminem.
 4. Pracami Rady kieruje jej przewodniczący, którym jest Dyrektor ZSTiH. Przewodniczący zwołuje zebrania i ustala ich porządek. Zebrania Rady mogą być również organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady Pedagogicznej.
 5. Do podstawowych zadań Rady Pedagogicznej należą:

1)   planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

2)   okresowe i roczne analizowanie osiąganych wyników pracy szkół,

3)   opracowywanie wniosków do poprawy jakości pracy szkoły we wszystkich obszarach. Dokonywanie ewaluacji planów i programów.

 1. Kompetencje Rady Pedagogicznej:

1)    zatwierdzanie Planów Pracy ZSTiH,

2)    podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3)    uchwalanie Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców,

4)    podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów, które mogą być wprowadzone w określonym typie szkoły (po uprzednim zaopiniowaniu projektu przez Radę Rodziców),

5)    podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego. Opinia Samorządu Uczniowskiego nie jest wiążąca,

6)    ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

7)    ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

 1. Rada Pedagogiczna ZSTiH opiniuje:

1)   organizację pracy, w tym przydział czynności nauczycieli i tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2)   projekt planu finansowego placówki,

3)   wnioski Dyrektora o przyznanie nagród, wyróżnień i odznaczeń,

4)   propozycje Dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 1. W przypadku podjęcia przez Radę Pedagogiczną uchwał niezgodnych z przepisami prawa, Dyrektor ZSTiH wstrzymuje ich wykonanie.
 2. O wstrzymaniu wykonania uchwał Dyrektor niezwłocznie zawiadamia kuratora oświaty oraz organ prowadzący. Kurator oświaty w porozumieniu z organem prowadzącym uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Decyzja kuratora jest ostateczna.
  1. Rada Pedagogiczna opracowuje i wprowadza wszelkie zmiany w statucie ZSTiH.
  2. Rada Pedagogiczna może wystąpić do kuratora oświaty z uzasadnionym wnioskiem o odwołanie Dyrektora ZSTiH lub do Dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole. W takim przypadku kurator lub Dyrektor są zobowiązani do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w ciągu 14 dni po otrzymaniu uchwały Rady Pedagogicznej.
  3. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów,
   w obecności, co najmniej 50 procent jej członków.
  4. Zebrania i prace Rady Pedagogicznej są protokołowane, a wszystkich członków Rady Pedagogicznej obowiązuje zachowanie tajności jej obrad.

 

§ 6.

Rada Rodziców

 1. W ZSTiH działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów wszystkich typów szkół.
 2. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele wszystkich klas, po jednym
  z rad oddziałowych, wybrani w tajnych wyborach przez zebrania danego oddziału.
 3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który określa wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady.
 4. Rada Rodziców jest organem, który zapewnia współpracę rodziców ze szkołą.
  W kręgu zainteresowań Rady Rodziców jest doskonalenie procesu nauczania, pracy wychowawczej i opiekuńczej, promowanie wizerunku ZSTiH w środowisku.
 5. Do kompetencji Rady Rodziców należą w szczególności:

1)   prezentowanie wobec dyrekcji, Rady Pedagogicznej, władz oświatowych
i samorządowych stanowiska we wszystkich istotnych sprawach ZSTiH,

2)   uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną szkolnych programów wychowawczego i profilaktyki,

3)   opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności pracy ZSTiH
oraz projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora,

4)   zgłaszanie do Rady Pedagogicznej za pośrednictwem Dyrektora ZSTiH wniosków w sprawie wprowadzenia zmian w statucie.

 1. W celu wspierania statutowej działalności ZSTiH, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
 2. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin.

 

§ 7.

Samorząd Uczniowski

 1. W Zespole Szkół Technicznych i Hutniczych działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „Samorządem”.
 2. Samorząd tworzą przedstawiciele wszystkich uczniów szkół tworzących ZSTiH. Samorząd klasy tworzą przedstawiciele uczniów klasy.
 3. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach, w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1)   prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem
i stawianymi wymaganiami,

2)   prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3)   prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych zainteresowań,

4)   prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,

5)   prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,
w porozumieniu z Dyrektorem,

6)   prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu.

 1. Samorząd Uczniowski opiniuje wnioski w sprawie skreślenia uczniów z listy.
 2. Opiekun Samorządu Uczniowskiego wybierany jest przez uczniów spośród nauczycieli w wyborach jawnych i powszechnych.
 3. Działania Samorządu Uczniowskiego ukierunkowane są na inicjowanie
  i wzbogacanie wewnętrznego życia w ZSTiH.
 4. Zasady funkcjonowania Samorządu Uczniowskiego określa regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem ZSTiH.
 5. W ramach działalności Samorządu Uczniowskiego prowadzona jest w szkole Spółdzielnia Uczniowska.

 

§ 8.

Zasady współdziałania organów ZSTiH

 1. Tworzenie płaszczyzny współpracy polegającej na dialogu i budowaniu wzajemnego zaufania w relacjach między wszystkimi organami ZSTiH.
 2. Zapewnienie właściwego przepływu informacji w ZSTiH.
 3. Kreowanie wizerunku i realizacja celów strategicznych ZSTiH.
 4. Wykorzystanie kompetencji prawnych organów ZSTiH w tworzeniu dokumentów wewnętrznych szkoły.
 5. Współdziałanie wszystkich organów dla wspierania ucznia w realizacji samorozwoju.
 6. Zintegrowanie działań w oparciu o program wychowawczy i profilaktyki, dbałość
  o zdrowie, bezpieczeństwo uczniów i ład organizacyjny w szkole.
 7. W przypadku konfliktu pomiędzy organami, decyzje rozstrzygające podejmuje Dyrektor ZSTiH. Gdy stroną jest Dyrektor, spory rozstrzyga organ prowadzący szkołę lub organ nadzoru pedagogicznego.


Rozdział 4

ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I HUTNICZYCH

§ 9.

Organizacja zajęć szkolnych

 1. Organizację roku szkolnego określa na kolejne lata rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej o organizacji roku szkolnego. Dokument ten wyznacza między innymi: terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno–wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich. Terminy te każdorazowo zamieszczane są w kalendarzu roku szkolnego.
 2. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. Koniec pierwszego półrocza wyznaczają ferie zimowe, chyba, że Rada Pedagogiczna w drodze uchwały podejmie inną decyzję dla jednej lub wszystkich szkół wchodzących w skład ZSTiH. Termin klasyfikacji śródrocznej wyznacza koniec pierwszego półrocza.
 3. Nauka w technikum trwa cztery lata i umożliwia przystąpienie do egzaminów zewnętrznych – egzaminu maturalnego i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
 4. Nauka w zasadniczej szkole zawodowej trwa trzy lata i umożliwia przystąpienie
  do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
 5. Centralna Komisja Egzaminacyjna każdego roku ustala terminarz czynności
  przedmaturalnych i organizacji egzaminu maturalnego oraz terminarz egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Dokument ten stanowi podstawę
  do opracowania harmonogramu czynności organizacji egzaminów na każdy kolejny rok.
 6. Do egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe może przystąpić każdy absolwent, który spełni wymagania i zadeklaruje gotowość. W terminie ustalonym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną uczeń deklaruje wybór przedmiotów i zakres egzaminów. Szczegółowy tryb organizacji
  i przeprowadzenia tych egzaminów regulują odrębne przepisy.
  1. Nowe kierunki kształcenia wprowadza Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem pro­wa­dzą­cym, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. Wprowadzenie nowych zawodów wymaga opinii Powiatowej Rady Zatrudnienia oraz Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia.

 


§ 10.

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora lub zastępcę Dyrektora najpóźniej do dnia
  30 kwietnia każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły opiniuje kurator oświaty, a zatwierdza organ prowadzący szkołę do 31 maja każdego roku.
 2. Arkusz organizacyjny uwzględnia:

1)   szkolny plan nauczania dla każdego typu szkoły,

2)   przydział godzin lekcyjnych i wychowawczych, przy czym przydział godzin
poszczególnych przedmiotów musi być zgodny z kwalifikacjami oraz predyspozycjami nauczycieli, które szczegółowo określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej,

3)   liczbę pracowników pedagogicznych, w tym zajmujących stanowiska kierownicze,

4)   liczbę godzin edukacyjnych przydzielonych z godzin do dyspozycji Dyrektora zespołu i dodatkowych, przydzielonych przez organ prowadzący,

5)   liczbę godzin zajęć dla poszczególnych nauczycieli, w tym godzin ponadwymiarowych.

 1. Zmiany w arkuszu, wynikające z rozbieżności założeń szkoły i naboru, wprowadza aneksem Dyrektor zespołu.
 2. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego zespołu, Dyrektor zespołu lub upoważniony przez niego zastępca ustala tygodniowy rozkład zajęć
  z uw­zględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
 3. Arkusz organizacyjny poddawany jest opinii Rady Pedagogicznej.

 

§ 11.

 1. W skład Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych wchodzą następujące typy szkół: technikum o czteroletnim cyklu kształcenia i zasadnicza szkoła zawodowa
  o trzyletnim cyklu kształcenia na podbudowie gimnazjum.
 2. Podstawową jednostką organizacyjną wszystkich typów szkół jest oddział. Liczbę uczniów w oddziale ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
 3. Zajęcia lekcyjne uczniów zespołu odbywają się w budynkach przy ulicach
  Kolskiej 1 i Dąbrowskiego 3. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Dyrektora szkoły, zajęcia mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych, takich jak: szkoły wyższe, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia Praktycznego, biblioteka publiczna lub pedagogiczna, obiekty sportowe, kulturalne i inne (doraźnie lub przy realizacji działu programowego).
 4. Nauka zawodu i praktyki zawodowe dla uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej odbywają się w pracowniach specjalistycznych, w pracowniach Centrum Kształcenia Praktycznego, zakładach pracy i innych podmiotach objętych umową
  o praktykach.

 

§ 12.

 1. Szkoła prowadzi dziennik elektroniczny nazywany dalej dziennikiem lekcyjnym.
 2. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.
 3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Dopuszcza się prowadzenie zajęć w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut przy zachowaniu czasu zajęć wynikającego z zatwierdzonego arkusza organizacji roku szkolnego.
 4. W czasie trwania zajęć dydaktycznych organizuje się przerwy międzylekcyjne.
 5. Długość przerw międzylekcyjnych zapewnia uczniom czas konieczny na zaspokojenie potrzeb własnych, a szkole sprawną organizację pracy. Dla uczniów wszystkich typów szkół przerwy trwają 10 minut.
 6. W zajęciach lekcyjnych mają obowiązek uczestniczyć wszyscy uczniowie.
  W sytuacjach szczególnych dopuszczalne jest przebywanie ucznia w czasie trwania lekcji w innym pomieszczeniu (bibliotece, czytelni) lub na innych organizowanych przez szkołę zajęciach pod warunkiem zagwarantowania opieki.
 7. Nieobecność ucznia na lekcji każdorazowo odnotowywana jest w elektronicznym dzienniku lekcyjnym przez nauczyciela prowadzącego.

 

§ 13.

 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

1)    obowiązkowe zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia ogólnego we wszystkich typach szkół obejmują realizację treści podstawy programowej określonej przez Ministra Edukacji Narodowej dla danego typu szkoły,

2)    dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

a) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

3) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych;

4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

Zajęcia edukacyjne, o których mowa w pkt. 2), organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

2. Nauczyciele przedmiotów kształcenia ogólnego i zawodowego w tworzeniu swoich planów nauczania uwzględniają zagadnienia podstawy programowej.

3. Dyrektor dopuszcza do użytku szkolnego zestaw programów, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw podręczników, który obowiązywać będzie od początku następnego roku szkolnego. Przy wyborze podręczników bierze się pod uwagę dostosowanie możliwości uczniów do poziomu treści dydaktycznych i językowych podręcznika.

4.Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach między-oddziałowych ze względu na stopień zaawansowania umiejętności językowych uczniów.

5.W zespołach międzyoddziałowych mogą być organizowane zajęcia z wychowania
fizycznego (ze względu na podział uczniów na zespoły męskie i żeńskie).

6.Podziału uczniów na grupy w obrębie oddziału dokonuje się w przypadku:

1)   języków obcych, informatyki i innych przedmiotów wymagających dostępności ucznia do wyposażenia specjalistycznego pracowni przy liczebności oddziału powyżej 24 uczniów,

2)   wychowania fizycznego przy liczebności oddziału powyżej 26 uczniów.

 

§ 14.

 1. W celu realizacji zajęć w ramach kierunków kształcenia i zawodów, utworzone zostały pracownie:

1)    komputerowe,

2)    czytelniczo–medialna,

3)    specjalistyczne do przedmiotów zawodowych.

 1. Pracownie działają na podstawie regulaminów, z treścią, których zapoznają uczniów opiekunowie tych pracowni.
 2. Wyposażenie pracowni w specjalistyczny sprzęt i pomoce naukowe mają służyć
  wzbogacaniu realizowanych treści programowych i wychowawczych ZSTiH.
 3. Ze specjalistycznych pracowni mogą korzystać inne podmioty na zasadach określonych w umowach pomiędzy Dyrektorem a wynajmującym. Wynajem pracowni nie może jednak ograniczać dostępności do nich uczniom zespołu.

 

§ 15.

Zasady rekrutacji

 1. Kandydaci do klas pierwszych wszystkich typów szkół przyjmowani są w oparciu
  o kryteria określane każdego roku przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno–Kwalifikacyjną powołaną przez Dyrektora ZSTiH.
 2. Kryteria ustalone przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno–Kwalifikacyjną muszą być zgodne z regulaminem rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych corocznie ogłaszanym przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz z innymi aktami prawa oświatowego.
 3. Naboru uczniów do ZSTiH dokonuje się w ramach elektronicznego programu naboru wdrażanego przez Urząd Miejski w Koninie.
 4. Dyrektor może odstąpić od powołania komisji, jeżeli liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.
  1. W przypadku przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji dla absolwentów gimnazjum, którzy przystąpili do egzaminu gimnazjalnego w późniejszym terminie, ogłasza termin dodatkowej rekrutacji po dniu 20 sierpnia każdego roku.
  2. Dyrektor decyduje o przyjęciu uczniów do klas programowo wyższych. W przypadku różnic programowych organizuje egzaminy klasyfikacyjne.

 

§ 16.

 1. Przy ubieganiu się o przyjęcie do klasy pierwszej ZSTiH uczeń wskazuje typ szkoły
  i kierunek kształcenia.
 2. Dopuszcza się możliwość zmiany kierunku kształcenia przez ucznia klasy pierwszej. Zmiana ta może nastąpić w pierwszych tygodniach nauki tylko na prośbę ucznia lub rodzica (prawnego opiekuna) za zgodą Dyrektora ZSTiH.

 

§ 17.

Działalność biblioteki

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą do realizacji potrzeb
  i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno–wychowawczych, doskonaleniu warsztatu nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz, w miarę możliwości, wiedzy o regionie.
 2. W bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.
 3. W skład biblioteki wchodzą:

1)    wypożyczalnia,

2)    czytelnia.

 1. Z biblioteki mogą korzystać:

1)   uczniowie,

2)   nauczyciele i inni pracownicy ZSTiH,

3)   rodzice,

4)   inne osoby – za zgodą Dyrektora.

 1. Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor, dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć, w szczególności w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
 2. Szczegółowe zasady pracy biblioteki określa regulamin biblioteki.
 3. W bibliotece szkolnej przeprowadza się skontrum zbiorów, co najmniej raz na pięć lat.

§ 18.

Pielęgniarka szkolna

 1. Gabinet pielęgniarki szkolnej znajduje się w budynku przy ul. Dąbrowskiego 3.
 2. Pielęgniarka szkolna wykonuje zadania związane z udzielaniem pierwszej pomocy
  w urazach i nagłych zachorowaniach, przeprowadzaniem badań przesiewowych, profilaktyką i promocją zdrowia.
 3. Udziela pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć. W przypadkach zachorowań uczniów niewymagających wezwania karetki pogotowia zawiadamia rodziców (prawnych opiekunów) i do czasu ich przybycia zapewnia uczniowi opiekę w gabinecie.
 4. Bierze udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej. Prowadzi czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi oraz edukację w zakresie higieny osobistej.
 5. W sytuacji propozycji zwolnienia ucznia z lekcji przez pielęgniarkę szkolną, uczeń przebywa w gabinecie pielęgniarki do momentu zgłoszenia się po niego rodziców (opiekunów prawnych). Pielęgniarka szkolna obowiązana jest powiadomić o tym fakcie Dyrektora ZSTiH i wychowawcę.
 6. Sprawuje opiekę nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością,
  w tym realizuje świadczenia pielęgniarskie oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole.
 7. Pielęgniarka zapewnia dostępność do świadczeń w wymiarze czasu pracy proporcjonalnym do liczby uczniów objętych opieką oraz planu godzin lekcyjnych.

 

§ 19.

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej

 1. Szkoła organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno–pedagogicznej.
 2. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega
  na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych
  i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:

1)    z niepełnosprawności,

2)    z niedostosowania społecznego,

3)    z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

4)    ze szczególnych uzdolnień,

5)    ze specyficznych trudności w uczeniu się,

6)    z zaburzeń komunikacji językowej,

7)    z choroby przewlekłej,

8)    z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

9)    z niepowodzeń edukacyjnych,

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi,

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 1. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów
  i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno–pedagogicznej dla uczniów. Jest udzielana uczniom, rodzicom i nauczycielom dobrowolnie i nieodpłatnie.
 2. Pomoc psychologiczno–pedagogiczną w ZSTiH organizuje Dyrektor. Jest ona udzielana z inicjatywy:

1)    ucznia,

2)    rodziców ucznia,

3)    Dyrektora szkoły,

4)    nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty (psychologa, pedagoga, doradcy zawodowego) prowadzącego zajęcia z uczniem,

5)    poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,

6)    pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania,

7)    pracownika socjalnego,

8)    asystenta rodziny,

9)    kuratora sądowego.

 1. W szkole pomoc psychologiczno–pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem w formie:

1)    klas terapeutycznych.

Klasy terapeutyczne organizuje się dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone zaburzenia, wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specyficznych potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej:

a)    zajęcia w klasach terapeutycznych prowadzą nauczyciele właściwych zajęć edukacyjnych;

b)    nauczanie w klasach terapeutycznych jest prowadzone według realizowanych w szkole programów nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;

c)    liczba uczniów w klasie terapeutycznej nie może przekraczać 15;

d)    klasy terapeutyczne organizuje się z początkiem roku szkolnego;

e)    do klas terapeutycznych, za zgodą organu prowadzącego szkołę, w ramach posiadanych środków, mogą uczęszczać uczniowie innej szkoły,
z uwzględnieniem obowiązujących przepisów;

f)     objęcie ucznia nauką w klasie terapeutycznej wymaga opinii poradni,
z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie.

2)    zajęć rozwijających uzdolnienia.

Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.

3)    zajęć dydaktyczno–wyrównawczych.

Zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.

4)    zajęć specjalistycznych: korekcyjno–kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.

a)    zajęcia korekcyjno–kompensacyjne organizuje się dla uczniów
z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5;

b)    zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4;

c)    zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10,

5)   zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej,

6)   zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania uczniów
w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści,

7)   porad i konsultacji,

8)   porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści,

9)   warsztatów.

 1. W szkole pomoc psychologiczno–pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów
  i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 2. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno–pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy
  z uczniem i informują o tym wychowawcę.
 3. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno–wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut.
 4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć.
  1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
  2. Nauka ucznia w klasie terapeutycznej oraz udział ucznia w zajęciach dydaktyczno–wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno–pedagogicznej.
  3. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w szkole rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich zainteresowania
   i uzdolnienia.
  4. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w szkole prowadzą w szczególności:

1)    obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie u uczniów:

a)    trudności w uczeniu się;

b)    szczególnych uzdolnień;

2)    doradztwo zawodowe.

 1. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno–pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę klasy.
 2. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli, wychowawców lub specjalistów
  o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno–pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy,
   że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno–pedagogiczną
  w odpowiednich formach, wychowawca klasy planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno–pedagogicznej w tym ustala formy udzielania tej pomocy, okres jej udzielania, oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.
 3. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno–pedagogicznej Dyrektor szkoły ustala biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które
  w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.
 4. W przypadku, gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno–pedagogiczną w innej szkole lub placówce wychowawca klasy planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno–pedagogicznej, uwzględnia wnioski zawarte w dokumentacji, dotyczące dalszej pracy z uczniem.
 5. Pomocą psychologiczno–pedagogiczną obejmuje się również uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni, z tym, że przy planowaniu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno–pedagogicznej wychowawca klasy uwzględnia zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach.
 6. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej,
  w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, okres jej udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane jest zadaniem zespołu składającego się z wychowawcy klasy i nauczycieli uczących danego ucznia. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno–pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalone dla poszczególnych form udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej.
 7. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno–pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, są uwzględniane
  w indywidualnym programie edukacyjno–terapeutycznym, opracowanym dla ucznia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nauczyciele, wychowawcy i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno–pedagogicznej uwzględniają w indywidualnym programie edukacyjno–terapeutycznym, opracowanym dla ucznia zgodnie z obowiązującymi przepisami, wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem, zawarte w dokumentacji prowadzonej zgodnie z przepisami.
 9. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno–pedagogiczną wychowawca klasy informuje rodziców (opiekunów prawnych) ucznia lub pełnoletniego ucznia.
 10. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, Dyrektor niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty
  w szkole rodziców (opiekunów prawnych) ucznia lub pełnoletniego ucznia.
 11. Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno–pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 12. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno–pedagogicznej w szkole zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli.
 13. Szczegółowe zasady organizowania i udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej w szkole zawarte są w załączniku niniejszego statutu pod nazwą „Zasady i procedury organizowania oraz udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej w Zespole Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie”.

 

Rozdział 5

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 20.

Nauczyciele

 1. Dyrektor ZSTiH zatrudnia nauczycieli zgodnie z potrzebami uwzględniając ich kwalifikacje i predyspozycje pedagogiczne.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli, o których mowa w pkt. 1., określają odrębne przepisy.
 3. Nauczyciele realizują zadania wynikające z postanowień Konstytucji RP, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, ustawy o systemie oświaty i aktualnych rozporządzeń MEN.
 4. Nauczyciele podczas pełnienia obowiązków służbowych mają prawo do ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych, określonej przepisami kodeksu karnego.
 5. W obronie nauczyciela, którego uprawnienia zostały naruszone, obligatoryjnie występuje Dyrektor ZSTiH oraz ewentualnie organ prowadzący.
 6. Nauczyciel realizuje zadania dydaktyczno–wychowawcze i opiekuńcze. Jest odpowiedzialny, za jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. Obowiązany jest kształcić i wychowywać uczniów
  w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
  w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka.
 7. Nauczyciele zatrudnieni w szkole zgodnie z potrzebami uczniów prowadzą  zajęcia
   i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze
  i wychowawcze oraz wyrównawcze i specjalistyczne, rozwijające zainteresowania
  i uzdolnienia uczniów w wymiarze 1h tygodniowo w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy.
 8. Nauczyciele w szczególności odpowiadają za:

1)    życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas prowadzonych zajęć lekcyjnych, nadzorowanych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz podczas przerw (zasady określają przepisy bhp, regulaminy pracowni, harmonogram dyżurów, regulamin wycieczek szkolnych, zakres obowiązków wynikających
z umowy pracowników ochrony i innych pracowników niepedagogicznych),

2)    realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego, programu wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach, klasach i zespołach oraz osiągania celów,

3)    prawidłową organizację i przebieg procesu dydaktycznego, efektywne wykorzystanie czasu lekcyjnego,

4)    doskonalenie i unowocześnianie własnego warsztatu pracy, właściwe wykorzystywanie dostępnych pomocy dydaktycznych i sprzętu szkolnego,

5)    wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego uczniów, ich uzdolnień i zainteresowań,

6)    dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia określonych w opinii lub orzeczeniu poradni psychologiczno–pedagogicznej,

7)    bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów według Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania,

8)    udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu
o rozpoznanie możliwości i potrzeb uczniów oraz indywidualizację pracy
z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych,

9)    natychmiastowe reagowanie na wszelkie przejawy agresji i przemocy wśród uczniów. Informowanie o nich wychowawcy, pedagoga szkolnego, a o sytuacjach szczególnych – Dyrektora lub wicedyrektora,

10)   doskonalenie własnych umiejętności zawodowych, uzyskiwanie wyższych stopni awansu zawodowego, podejmowanie nowych kierunków kształcenia zgodnych
z potrzebami szkoły, w tym możliwości odbywania staży i szkoleń przez nauczycieli przedmiotów zawodowych wynikających z wdrażania nowoczesnych technik i technologii w kształceniu w danym zawodzie,

11)   realizację zajęć wpływających na rozwijanie umiejętności, uzdolnień uczniów oraz zajęć wyrównawczych i specjalistycznych, organizację uczniom wycieczek turystyczno-krajoznawczych, rajdów, biwaków, obozów.

 1. Nauczyciele zobowiązani są wzajemnie informować się o programach dostosowawczych i kryteriach wymagań w stosunku do uczniów z opiniami lub orzeczeniami poradni pedagogiczno–psychologicznych.
 2. Nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu części ustnej
  i pisemnej egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

10. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną lekcyjną i pozalekcyjną. Wszelka dokumentacja prowadzona przez nauczyciela objęta jest przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

11.Nauczyciel w ramach swojego czasu pracy i ustalonego wynagrodzenia wykonuje czynności do których należą:

1)    dyżury  śródlekcyjne,

2)    spotkania z rodzicami,

3)    wypełnianie dokumentacji przebiegu nauczania,

4)    udział w pracach szkolnych zespołów nauczycielskich,

5)    pełnienie innych funkcji w szkole (opiekun stażu, opiekun samorządu uczniowskiego, członek: komisji rekrutacyjnej, komisji stypendialnej, zespołu do spraw promocji, zespołu do spraw ewaluacji wewnętrznej itp.),

6)    współpraca z instytucjami wspierającymi działalność statutową szkoły,

7)    uczestnictwo w zebraniach rady pedagogicznej

8)    zajęcia artystyczne,

9)    zajęcia sportowe i rekreacyjne,

10)                      zajęcia rozwijające zainteresowania

11)                      zajęcia i czynności służące przygotowaniu się do zajęć, samokształceniu, doskonaleniu zawodowemu.

12.Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców:

1) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły,

2) sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom,

3) na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom,

4) sposób udostępniania dokumentacji określa statut szkoły (§ 31 pkt. 3 ust.4)

13.Nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, zgłaszać uwagi i wnioski mające na względzie podnoszenie jakości pracy szkoły.

14.Do kompetencji nauczycieli należą:

1)    decyzja zespołu o wyborze programu nauczania i podręcznika, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych spośród programów
i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, przy czym niedopuszczalna jest ich zmiana w ciągu cyklu nauki,

2)    tworzenie szkolnych zestawów programów, obowiązujących na dany rok szkolny,

3)    decydowanie o doborze metod, form organizacyjnych i środków dydaktycznych
w nauczaniu przedmiotu,

4)    decydowanie o treści programu prowadzonego koła zainteresowań,

5)    wyrażanie opinii o ocenie zachowania uczniów, wnioskowanie w sprawie nagród
i kar oraz wyróżnień regulaminowych uczniów,

6)    występowanie do Dyrektora szkoły o ocenę pracy zawodowej,

 1. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność przed Dyrektorem szkoły za poziom wyników dydaktyczno–wychowawczych oraz stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych przydzielonych do realizacji zadań.
 2. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność przed Dyrektorem, niezależnie od odpowiedzialności cywilnej i karnej za:

1)    skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych lub w czasie dyżuru, nieprzestrzeganie procedury postępowania powypadkowego lub w wypadku pożaru,

2)    zniszczenie lub stratę majątku szkoły wynikające z braku nadzoru i właściwego zabezpieczenia.

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą klasowy zespół nauczycieli, którego zadaniami są rozwiązywanie problemów dydaktyczno–wychowawczych danego oddziału i kształcenia umiejętności kluczowych, koniecznych dla dalszego rozwoju absolwentów szkoły.

§ 21.

Zespoły przedmiotowe nauczycieli

1)    Dyrektor szkoły powołuje zespoły przedmiotowe (międzyprzedmiotowe). W ZSTiH istnieją:

1)    zespoły przedmiotowe:

a) zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych;

b) zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno–przyrodniczych;

c) zespół nauczycieli języków obcych;

d) zespół nauczycieli przedmiotów zawodowych;

e) zespół nauczycieli przedmiotów sportowo–obronnych;

2)    zespoły problemowo–zadaniowe:

a) zespół nauczycieli do spraw promocji szkoły;

b) zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej;

c) zespół wewnątrzszkolnego doskonalenia i dofinansowania nauczycieli;

d) zespół ds. zmian w statucie i wewnątrzszkolnych zasad oceniania.

W razie potrzeby mogą być tworzone nowe zespoły. Wszyscy działają zgodnie
z zatwierdzonymi planami pracy zespołów, pod kierownictwem przewodniczących powołanych na okres 2 lat przez Dyrektora ZSTiH.

2)    Cele i zadania zespołów przedmiotowych i problemowo–zadaniowych obejmują:

1)    organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji
programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych,
a także uzgadniania decyzji odnośnie wyboru programów nauczania
i podręczników,

2)    badanie przyczyn niepowodzeń dydaktyczno–wychowawczych i wyciągania wniosków,

3)    monitorowanie, diagnozowanie, wdrażanie statutu, wewnątrzszkolnych zasad oceniania oraz ewaluacji wewnętrznej,

4)    organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla nauczycieli, wprowadzanie nowatorstwa pedagogicznego,

5)    współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,

6)    wspólne opiniowanie przygotowywanych w ZSTiH programów autorskich,
innowacyjnych i eksperymentalnych.

 

§ 22.

Wychowawcy

 1. Dyrektor powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w danym oddziale.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Najważniejsze zadania wychowawcy:

1)    rozpoznaje zespół klasowy, uzdolnienia i zainteresowania uczniów oraz sytuację wychowawczą w rodzinie i jej warunki materialne,

2)    organizuje pomoc stypendialną dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej, rozpoznaje możliwości pozyskiwania takiej pomocy i czuwa nad terminowym i prawidłowym przygotowaniem dokumentacji; składa
w wyznaczonych terminach wnioski o stypendia szkolne za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe,

3)    opracowuje i realizuje w uzgodnieniu z rodzicami i uczniami, spójny z programem wychowawczym szkoły i programem profilaktyki, plan wychowawczy klasy obejmujący cały cykl nauczania i poddaje go ewaluacji,

4)    współdziała z pozostałymi nauczycielami uczącymi w klasie, koordynuje ich działania wychowawcze i organizuje indywidualną opiekę nad uczniami sprawiającymi kłopoty wychowawcze oraz pomoc koleżeńską w przezwyciężaniu trudności w nauce,

5)    w zakresie współpracy z rodzicami wychowawca klasy ma obowiązek utrzymywania z nimi kontaktów bieżących. Udziela rzeczowych informacji
o osiągnięciach i problemach ucznia. Organizuje zebrania dla rodziców
i opiekunów prawnych, które służą wymianie informacji o osiągnięciach
i trudnościach w nauce oraz problemach wychowawczych (zbiorowe zgodnie
z harmonogramem ZSTiH i indywidualne stosownie do potrzeb). Wspiera rodziców w rozwiązywaniu ich problemów wychowawczych. Prowadzi planową pedagogizację,

6)    współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi nauczycielami w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla uczniów i doradztwa dla rodziców,

7)    prowadzi dokumentację pedagogiczną klasy zgodnie z przepisami oraz „teczkę wychowawcy klasy”,

8)    wystawia oceny z zachowania w porozumieniu z innymi nauczycielami,

9)    na bieżąco analizuje absencję, zwłaszcza na pojedynczych lekcjach i wybranych przedmiotach. Analizuje przyczyny tego zjawiska i podejmuje próby rozwiązania problemu. W razie niepowodzenia własnych działań informuje pedagoga szkolnego i Dyrektora ZSTiH,

10)   czuwa nad spełnianiem obowiązku nauki w powierzonej jego opiece klasie. Obowiązany jest powiadomić Dyrektora ZSTiH o niespełnianiu obowiązku nauki przez ucznia, który nie ukończył 18 lat. Przez niespełnienie obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%,

11)   zapoznaje zespół klasowy i rodziców z wewnętrznym prawem szkoły zawartym
w statucie:

a) a szczególnie obowiązkami ucznia, systemem kar i nagród;

b) wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania i z kryteriami oceny z zachowania;

12)   inicjuje aktywność działań wychowanków na rzecz klasy, szkoły, środowiska; współdziała z samorządem klasowym i szkolnym oraz organizuje i wspiera życie wewnątrzszkolne: wycieczki, biwaki, rajdy, różne formy rozrywki – uczestniczy
w nich,

13)   reaguje na wszelkie przejawy nietolerancji, agresji i przemocy. O poważnych wykroczeniach informuje pedagoga szkolnego i Dyrektora szkoły,

14)   wykonuje inne czynności związane z opieką nad zespołem, wynikające
z bieżących potrzeb klasy i szkoły,

15)   planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno–pedagogicznej.

 1. Dyrektor może zmienić wychowawcę klasy w następujących przypadkach:

1)    rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem,

2)    przeniesienie nauczyciela do innej placówki,

3)    długotrwała nieobecność nauczyciela,

4)    potwierdzonego braku efektów pracy wychowawczej,

5)    na umotywowaną, pisemną prośbę nauczyciela o rezygnację z wychowawstwa złożoną do Dyrektora ZSTiH,

6)    na pisemny, umotywowany wniosek rodziców (opiekunów prawnych) złożony
do Dyrektora ZSTiH.

 1. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub w uzasadnionych przypadkach – z przyczyn wymienionych w punkcie 4 niniejszego paragrafu – także w trakcie trwania roku szkolnego.

§ 23.

Pedagog szkolny i doradca zawodowy

 1. W Zespole Szkół Technicznych i Hutniczych funkcjonuje pedagog szkolny.
 2. Zadania pedagoga:

1)    współpracuje z Dyrektorem ZSTiH w zakresie wytyczania kierunków
i koordynowania pracy wychowawczej i opiekuńczej w szkole. Informuje Dyrektora o tym, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno–pedagogicznej,

2)    rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych,

3)    określa formy i sposoby udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno–pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

4)    organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno–pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

5)    podejmuje działania wychowawcze i profilaktyczne wynikające ze szkolnego programu wychowawczego i szkolnego programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców (opiekunów prawnych) i nauczycieli,

6)    wspiera działania wychowawcze i opiekuńcze nauczycieli, wynikające ze szkolnego programu wychowawczego i szkolnego programu profilaktyki,
o których mowa w odrębnych przepisach. Uczestniczy w ewaluacji programów wychowawczego i profilaktyki. Współpracuje w tym zakresie z nauczycielami
i rodzicami,

7)    działa na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

8)    współpracuje z wychowawcami w zakresie rozpoznawania i diagnozowania indywidualnych potrzeb uczniów. Określa formy i sposoby udzielania uczniom pomocy,

9)    prowadzi edukację prozdrowotną i promocję zdrowia wśród uczniów, nauczycieli
i rodziców (opiekunów prawnych),

10)   przeprowadza wywiady środowiskowe w rodzinie ucznia zgodnie z potrzebami,

11)   wspiera wychowawców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Wspiera działania, szczególnie w zakresie ustalania zakresu, w jakim uczeń wymaga pomocy psychologiczno–pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne w tym szczególne uzdolnienia oraz określa formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy,

12)   podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych,

13)   udziela pomocy psychologiczno–pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki poprzez konsultacje dla uczniów, rodziców (opiekunów prawnych) i nauczycieli,

14)   prowadzi dokumentację, w tym dziennik pedagoga,

15)   na koniec każdego półrocza składa sprawozdanie ze swej pracy.

 1. Pedagog szkolny koordynuje działania szkoły i pomaga wychowawcom
  w pozyskiwaniu dla ucznia stypendiów – zapewnia dostarczanie uczniom i ich rodzicom informacji o możliwościach pozyskiwania stypendiów. Nadzoruje prawidłowość sporządzania i terminowość przekazywania dokumentacji oraz współpracuje z instytucjami w zakresie pozyskiwania przez uczniów stypendiów socjalnych i innych form pomocy materialnej.
 2. W ramach swojej pracy pedagog szkolny współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno–wychowawczy szkoły i innymi pedagogami szkolnymi.
 3. Do zadań doradcy zawodowego (osoby spełniającej funkcję doradcy zawodowego) należy:

1)    systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,

2)    gromadzenie, aktualizację i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu,

3)    prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,

4)    koordynowanie działalności informacyjno–doradczej prowadzonej przez szkołę,

5)    współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań
w zakresie doradztwa edukacyjno–zawodowego,

6)    dokumentowanie swojej pracy w dzienniku zajęć doradcy zawodowego,

7)    składanie sprawozdania ze swej pracy na koniec każdego półrocza.

 


 

§ 24.

Nauczyciele bibliotekarze

 1. Organizacja biblioteki szkolnej oraz zadania nauczycieli bibliotekarzy zapewniają wypełnianie jej podstawowych funkcji:

1)    kształcąco–wychowującej, ukierunkowanej na rozwój czytelnictwa i umiejętności pozyskiwania informacji naukowej z różnych źródeł,

2)    opiekuńczo–wychowawczej, obejmującej różne formy działań wynikających
z koncepcji pracy szkoły i zadań własnych,

3)    kulturalno–rekreacyjnej, której celem jest rozwój zainteresowań uczniów kulturą, rozbudzanie chęci uczestniczenia w niej, tworzenie klimatu prezentacji uzdolnień i talentów.

 1. Nauczyciele bibliotekarze realizują swoje funkcje poprzez:

1)    udostępnianie książek i innych źródeł informacji,

2)    tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz posługiwania się technologią informacyjną,

3)    rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie nawyku czytania i uczenia,

4)    organizowanie różnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,

5)    umożliwienie korzystania z biblioteki (szczególnie czytelni) w czasie ferii,

6)    systematyczne wdrażanie do pracy samokształceniowej i wykorzystywanie zasobów bibliotecznych, jako narzędzi pracy intelektualnej.

 1. Za prawidłowe zabezpieczenie pomieszczeń, zbiorów bibliotecznych oraz całość mienia bibliotecznego odpowiedzialność materialną ponoszą nauczyciele bibliotekarze.

 

§ 25.

Inni pracownicy ZSTiH

 1. W ZSTiH zatrudnia się pracowników administracyjnych i obsługi. Zasady zatrudniania pracowników określają odrębne przepisy.
 2. Pracownicy administracji i obsługi wykonują swe zadania na podstawie indywidualnych zakresów czynności z uwzględnieniem specyfiki ZSTiH.

 


Rozdział 6

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW.

SYSTEM NAGRÓD I KAR

 

§ 26.

Prawa uczniów

Statut Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych określa prawa uczniów wszystkich typów szkół wchodzących w skład zespołu, z uwzględnieniem w szczególności praw zawartych w Konwencji o prawach dziecka oraz trybu składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia. Ponadto prawa ucznia wynikają z celów i zadań ZSTiH i typu szkoły, do którego uczęszcza uczeń, z programów wychowawczego i profilaktyki oraz
z wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

1. Uczeń ZSTiH ma prawo do:

1)    wiedzy o przysługujących mu prawach oraz sposobie postępowania w przypadku ich naruszenia,

2)    poznania kryteriów i zasad oceniania,

3)    wykorzystywania wszystkich możliwości stworzonych przez szkołę
do zdobywania wiedzy i umiejętności,

4)    życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno–wychowawczym oraz poszanowania swej godności i nietykalności osobistej,

5)    właściwego, zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej procesu edukacyjnego,

6)    wyrażania własnych opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania i pracy szkoły oraz uzyskiwania wyjaśnień i odpowiedzi. Sposób wyrażania opinii nie może uwłaczać niczyjej godności osobistej,

7)    swobodnego wyrażania własnych poglądów, pod warunkiem, że nie naruszają one zasad moralności społecznej bądź podstawowych praw innych osób,

8)    swobodnego wyrażania wyznawanej religii lub przekonań; sposób wyrażania własnych przekonań nie może obrażać uczuć i przekonań innych osób,

9)    poszanowania godności własnej oraz zachowania tajemnicy w sprawach osobistych i rodzinnych:

a)    rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

b)    reprezentowania ZSTiH w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych;

c)    korzystania z pomocy materialnej, zgodnie z regulaminem w sprawie przyznawania pomocy materialnej;

10)   uczeń ma prawo do bezpiecznego pobytu w szkole w trakcie zajęć lekcyjnych, podczas przerw międzylekcyjnych oraz wycieczek i imprez organizowanych przez ZSTiH,

2. Uczeń ma prawo do rzetelnej oceny swojej pracy i stawianych mu wymogów:

1)    poznania wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów,

2)    jawnej, sprawiedliwej i umotywowanej oceny,

3)    znajomości zakresu materiału i terminów sprawdzianów i prac klasowych, co najmniej tydzień wcześniej,

4)    pisania dziennie nie więcej niż jednego sprawdzianu lub pracy klasowej obejmujących ponad trzy jednostki lekcyjne i nie więcej niż trzech takich prac
w tygodniu,

5)    otrzymania do wglądu sprawdzonego i ocenionego sprawdzianu (pracy klasowej) w ciągu dwóch tygodni od dnia napisania,

6)    zgłaszania nauczycielowi przed lekcją nieprzygotowania (jeden raz w półroczu
z przedmiotów, których tygodniowy wymiar wynosi 1–2 godziny i dwa razy
z przedmiotów, których wymiar w tygodniu wynosi 3 i więcej godzin).
W sytuacjach wyjątkowych (losowych) nauczyciel może podjąć inna decyzję,

7)    do nieodpytywania bezpośrednio po feriach, przerwach świątecznych oraz po 1 listopada i po Nowym Roku,

8)    do korzystania z wszelkich form dostępnej opieki medycznej oraz psychologiczno–pedagogicznej.

 1. W przypadku naruszania praw ucznia, uczeń osobiście lub za pośrednictwem rodziców (prawnych opiekunów) może zwrócić się z pisemną skargą do wychowawcy klasy lub pedagoga szkolnego. Wychowawca klasy lub pedagog szkolny rozpatruje skargę nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia jej przyjęcia.
 2. W razie nierozpatrzenia skargi w terminie wskazanym w pkt. 3, niemożliwości jej rozpatrzenia oraz w razie odwołania się ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) od sposobu załatwienia skargi, wychowawca klasy lub pedagog szkolny niezwłocznie przekazują skargę Dyrektorowi ZSTiH.
 3. Dyrektor rozpatruje skargę w ciągu 14 dni, przy czym termin jej rozstrzygnięcia liczy się od dnia przyjęcia skargi przez wychowawcę klasy lub pedagoga szkolnego.
 4. W sprawach spornych rodzice mogą odwołać się do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu – Delegatura w Koninie.
 5. W sytuacji wejścia ucznia w konflikt (rówieśniczy, z nauczycielem, czy innym pracownikiem szkoły, rodzicem) uczeń ma prawo do poddania się mediacji przeprowadzonej przez mediatora szkolnego lub zewnętrznego.
 6. Poddanie się mediacji daje możliwość odstąpienia od ukarania dyscyplinarnego wobec ucznia. Warunkiem koniecznym jest oświadczenie mediatora o pozytywnym wyniku mediacji oraz przestrzeganie przez strony zawartego porozumienia w czasie wskazanym przez mediatora. Złamanie wskazanych warunków skutkuje ponownym wszczęciem postępowania dyscyplinarnego. W przypadku recydywy uczeń traci możliwość uczestniczenia w mediacji.
 7. Uczeń ma prawo do korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas lekcji i zajęć pozalekcyjnych zgodnie z obowiązującymi regulaminami.
  1. Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się
   w organizacjach działających w ZSTiH.
  2. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej ma prawo do powtarzania klasy po uprzednim złożeniu wniosku w formie pisemnej u wychowawcy klasy. Z wnioskiem występuje uczeń pełnoletni lub rodzic (opiekun prawny) ucznia niepełnoletniego. W przypadku niezłożenia przez ucznia pełnoletniego lub rodzica (opiekuna prawnego) ucznia niepełnoletniego wniosku o powtarzanie klasy szkoła nie gwarantuje możliwości powtarzania.

 

§ 27.

Obowiązki uczniów

 1. Uczeń ma obowiązek:

1)    przestrzegać postanowień zawartych w statucie ZSTiH,

2)    punktualnie i systematycznie uczęszczać na wszystkie zajęciach edukacyjne oraz aktywnie w nich uczestniczyć,

3)    nienagannie zachowywać się na lekcjach, nie zakłócać wymaganego porządku
i nie przeszkadzać innym w korzystaniu z lekcji oraz bezwzględnie podporządkować się podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, imprez
i uroczystości szkolnych poleceniom nauczycieli, opiekunów lub innych pracowników ZSTiH,

4)    systematycznie przygotowywać się do zajęć edukacyjnych i odrabiać prace domowe, wykorzystywać w pełni czas przeznaczony na naukę oraz rzetelnie pracować nad poszerzeniem swej wiedzy i umiejętności,

5)    przebywać podczas przerw międzylekcyjnych wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych i stosować się do poleceń nauczycieli dyżurujących,

6)    uczestniczyć w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych,

7)    aktywnie uczestniczyć w życiu klasy i szkoły, godnie ją reprezentować podczas uroczystości szkolnych, promować w środowisku,

8)    szanować symbole szkoły, jej tradycje i osiągnięcia,

9)    szanować mienie szkoły. W przypadku umyślnego zniszczenia rodzice (prawni opiekunowie) ucznia pokrywają koszty naprawy,

10)   dbać o estetykę wyglądu – zabrania się noszenia ubioru nieestetycznego lub uwłaczającego godności ucznia lub innych osób;

11)   przychodzić na uroczystości szkolne lub państwowe oraz egzaminy w stroju odświętnym według wymogów szkoły,

12)   przynosić na zajęcia wychowania fizycznego obowiązujący strój,

13)   dbać o zdrowie i życie swoje, a także innych oraz higienę osobistą,

14)   dbać o kulturę słowa w szkole i poza nią,

15)   szanować godność i wolność drugiego człowieka oraz jego przekonania,

16)   okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły,

17)   podporządkowywać się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora ZSTiH, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego,

18)   przestrzegać regulaminów znajdujących się w pracowniach, salach przedmiotowych, sali gimnastycznej oraz instrukcji obsługi urządzeń – podczas korzystania ze sprzętu i pomieszczeń szkolnych,

19)   przeciwstawiać się wszelkim przejawom przemocy, agresji, nietolerancji, brutalności i wulgarności. W razie potrzeby wezwać pomoc,

20)   dbać o bezpieczeństwo własne i drugiego człowieka,

21)   przestrzegać zakazu palenia tytoniu, w tym e–papierosów i e–fajek, picia alkoholu, używania i posiadania środków odurzających oraz zakazu korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas lekcji
i innych zajęć, jak również nagrywać filmów i wykonywać zdjęć za pomocą tych urządzeń na terenie całej szkoły i wokół niej bez zgody osoby nagrywanej lub fotografowanej. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych, innych urządzeń elektronicznych (MP3, MP4 itp.) oraz e-papierosów i e-fajek  na terenie szkoły powoduje zabranie tych urządzeń do depozytu u Dyrektora ZSTiH po uprzednim wyjęciu przez ucznia z telefonu karty SIM i baterii. Urządzenie z depozytu odbiera rodzic (opiekun prawny ucznia),

22)   nosić zawsze przy sobie legitymację szkolną i okazywać ją na każde żądanie pracowników ZSTiH,

23)   pozostawiać okrycie wierzchnie w szatni,

24)   dbać o własne mienie, przedmioty wartościowe i pieniądze przynoszone
do szkoły – ZSTiH nie ponosi odpowiedzialności materialnej za skradzione
lub zniszczone i pozostawione bez nadzoru przedmioty wartościowe i pieniądze.

 1. Uczeń ma obowiązek terminowo usprawiedliwiać każdą nieobecność. Szczegółowe zasady usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach reguluje Plan Poprawy Frekwencji zawarty w Szkolnym Programie Profilaktyki.

 

§ 28.

Nagrody

 1. Uczeń może otrzymać wyróżnienie lub nagrodę za:

1)   osiągnięcia w nauce.

Uczeń, który uzyskuje wysoką średnią ocen końcoworocznych, jest typowany przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu klasyfikacyjnym do wyróżnienia lub nagrody. Nazwiska najlepszych uczniów wpisane zostają do protokołu Rady Pedagogicznej, a uczniowie uhonorowani nagrodą lub wyróżnieniem. Rodzice otrzymują od Dyrektora i wychowawcy list gratulacyjny. Szczegółowe kryteria przyznawania nagród i wyróżnień określają Zasady Przyznawania Nagród Rzeczowych i Wyróżnień w ZSTiH,

2)    osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych, konkursach interdyscyplinarnych, przy czym różnicuje się wyróżnienia i nagrody w zależności od poziomu osiągnięcia:

a)    najlepsze na poziomie szkoły i międzyszkolnym (udział poparty sukcesem na terenie szkoły lub w eliminacjach międzyszkolnych premiowany jest: oceną cząstkową bardzo dobry z przedmiotu, podwyższonym zachowaniem, dyplomem uznania wręczonym na forum szkoły);

b)    laureaci lub finaliści w regionie lub województwie oraz na poziomie ogólnopolskim (premiowani są oceną cząstkową celujący z przedmiotu, podwyższoną oceną zachowania, nagrodą książkową z wpisem słów uznania. List gratulacyjny dla rodziców podpisują Dyrektor i nauczyciel prowadzący).

Osiągnięcia sportowe różnicuje się tak jak osiągnięcia w nauce.

3)    za promocję, reprezentowanie szkoły w środowisku, 100% frekwencję oraz szczególną aktywność artystyczną:

a)    podwyższeniem oceny zachowania;

b)    dyplomem uznania lub nagrodą rzeczową;

c)    listem gratulacyjnym dla rodziców.

Wszelkie wyróżniające się pozytywne formy aktywności uczniów (jak wyżej).

 1. Uczniowie typowani do wyróżnień i nagród powinni być objęci szczególną opieką wychowawczą, a w przypadku trudności materialnych w rodzinie wspomagani dostępnymi formami pomocy.
 2. Nagrody lub wyróżnienia przyznaje Dyrektor ZSTiH na wniosek Rady Pedagogicznej. Wnioski o nagrody lub wyróżnienia do Rady Pedagogicznej mogą kierować:

1)    wychowawcy klas i członkowie Rady Pedagogicznej,

2)    opiekun Samorządu Uczniowskiego,

3)    Rada Rodziców.

 1. W odniesieniu do ust.1. ustala się następujące nagrody i wyróżnienia:

1)    pochwała wychowawcy na forum klasy,

2)    pochwała Dyrektora ZSTiH na forum szkoły,

3)    dyplom uznania od Dyrektora ZSTiH,

4)    list gratulacyjny dla rodziców lub opiekunów,

5)    nagroda rzeczowa ufundowana przez Radę Rodziców lub sponsora,

6)    nagroda książkowa za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu.

 1. Za wysokie osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne uczeń może uzyskać wpis na świadectwie promocyjnym lub ukończenia szkoły.

 


§ 29.

Kary

 1. Za nieprzestrzeganie zasad współżycia, niewypełnianie obowiązków szkolnych, nieprzestrzeganie zapisów statutu ZSTiH uczeń może być ukarany:

1)    upomnieniem wychowawcy na forum klasy,

2)    upomnieniem udzielonym przez wychowawcę klasy z adnotacją w dzienniku elektronicznym,

3)    naganą udzieloną przez wychowawcę klasy z adnotacją w dzienniku elektronicznym i powiadomieniem rodziców (prawnych opiekunów) ucznia,

4)    naganą Dyrektora ZSTiH z ostrzeżeniem przed skreśleniem z listy uczniów wręczoną uczniowi w obecności rodziców (opiekunów prawnych) przez Dyrektora ZSTiH, przechowywaną w teczce wychowawcy,

5)    zakazem uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych, w reprezentowaniu szkoły
na zewnątrz, w zawodach sportowych, w wycieczkach i imprezach szkolnych,

6)    skreśleniem z listy uczniów.

W rażących przypadkach naruszenia postanowień zawartych w statucie szkoły, kary mogą być udzielane z pominięciem ich stopniowania.

 1. Każdy rodzaj kary ma zastosowanie po wyczerpaniu przez wychowawcę łagodniejszych form oddziaływania, tj. rozmów wychowawczych, ostrzegających, rozmów z rodzicami, pedagogiem szkolnym i innych o charakterze terapeutycznym
  i ostrzegającym.
 2. Skreślenie ucznia z listy w ZSTiH może nastąpić na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego na wniosek wychowawcy klasy w następujących sytuacjach:

1)   nieusprawiedliwiona absencja ucznia, przy czym 40 godzin nieobecności bez usprawiedliwienia jest podstawą do udzielenia nagany Dyrektora. Brak poprawy
i powtarzające się nieobecności dają podstawę do skreślenia ucznia z listy,

2)   nieusprawiedliwiona absencja ucznia (50 procent zajęć wynikających
z obowiązującego planu nauczania w półroczu),

3)   niepojawianie się w szkole bez istotnych powodów przez okres 6 tygodni (porzucenie szkoły),

4)   picie alkoholu, zażywanie narkotyków lub innych środków odurzających na terenie szkoły lub na innych zajęciach organizowanych przez szkołę oraz przebywanie w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków (lub innych środków odurzających) na terenie szkoły bądź w czasie innych form zajęć organizowanych przez szkołę,

5)   wnoszenie, posiadanie, dystrybucję alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających oraz wnoszenie, posiadanie bądź używanie niebezpiecznych substancji i narzędzi stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

6)   dewastację mienia szkolnego, przejawy wandalizmu i agresji – znieważenie słowne lub fizyczne, wulgarne zachowanie w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanek i kolegów,

7)   zastraszanie innych lub wymuszanie oraz zachowania demoralizujące, raniące godność innych członków społeczności szkoły,

8)   prawomocny wyrok sądu ograniczający wolność ucznia lub jej pozbawiający,

9)   kradzież mienia szkolnego lub własności pracowników i uczniów szkoły,

10)   niedotrzymanie warunków kontraktu zawartego między uczniem a wychowawcą lub Dyrektorem szkoły.

 1. W sytuacji szczególnie rażących przewinień, uczeń może zostać skreślony z listy nawet wówczas, gdy wcześniej nie był karany łagodniejszymi sankcjami wymienionymi w punkcie 1.
 2. Od wszystkich rodzajów kar wymienionych w punkcie 1. przysługuje uczniowi (pełnoletniemu) lub jego rodzicom (opiekunom prawnym) odwołanie.
 3. Od kar wymienionych w pkt1. ppkt 1–4 przysługuje odwołanie do Dyrektora szkoły
  w ciągu 7 dni od daty otrzymania powiadomienia. W przypadku decyzji o skreśleniu przysługuje uczniowi (pełnoletniemu) lub rodzicowi (opiekunowi prawnemu) odwołanie do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu – Delegatura w Koninie za pośrednictwem Dyrektora ZSTiH, w ciągu 14 dni od daty otrzymania powiadomienia. Od decyzji Wielkopolskiego Kuratora Oświaty przysługuje stronom skarga do sądu administracyjnego, a od nieprawomocnego wyroku tego sądu służy stronom skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
 4. W przypadku używania podczas zajęć telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych bez wiedzy i zgody nauczyciela (rozmowa, nagrywanie, filmowanie
  i inne) nauczyciel ma prawo zażądać od ucznia oddania mu zabezpieczonego urządzenia (uczeń zabiera kartę SIM). Zabezpieczone urządzenie przechowywane będzie w depozycie u Dyrektora ZSTiH do czasu odebrania go przez rodzica lub opiekuna.
 5. Wszystkie rodzaje kar zastosowanych wobec ucznia powinny znaleźć potwierdzenie wpisem przez wychowawcę w dzienniku elektronicznym lub w teczce wychowawcy. Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców o zastosowaniu wobec ucznia kary.
 6. Za przewinienia i wykroczenie ucznia polegające na sporadycznym zakłóceniu porządku na lekcji, niegrzecznym, jednorazowo wulgarnym zachowaniu, nieprzestrzeganiu ustalonego porządku na terenie szkoły wychowawca, Dyrektor lub zastępca Dyrektora może wyznaczyć i określić rodzaj i zakres pracy społecznej na rzecz szkoły. Praca społeczna musi być wykonana po zajęciach lekcyjnych, pod nadzorem wyznaczonego przez Dyrektora pracownika szkoły.

 


Rozdział 7

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW

ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I HUTNICZYCH W KONINIE

§ 30.

Ocenianie zachowania

 1. Ocena zachowania ucznia uwzględnia funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym i respektowanie przez niego zasad współżycia społecznego oraz ogólnie przyjętych norm etycznych. W ocenie uwzględnia się w szczególności:

1)    wywiązywanie się z obowiązków szkolnych,

2)    postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

3)    dbałość o honor i tradycje szkoły,

4)    dbałość o piękno mowy ojczystej,

5)    dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych,

6)    godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

7)    okazywanie szacunku innym osobom.

 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1)    warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,

2)    warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

3)    skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 1. Przy ustalaniu oceny zachowania należy brać pod uwagę osobowość ucznia, jego sposób bycia, temperament, stosunek do innych i do obowiązków szkolnych.
  W przypadku uczniów posiadających opinię poradni lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uwzględnić je przy ocenie z zachowania.
 2. Tryb ustalania oceny zachowania:

1)    ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii klasy
i w porozumieniu z innymi nauczycielami,

2)    wychowawca klasy gromadzi informacje o uczniu, wykorzystując dane
z dziennika lekcyjnego (uwagi o uczniu), wysłuchuje samooceny ucznia i opinii innych nauczycieli,

3)    wychowawca na 2 tygodnie przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej formułuje ocenę (wprowadza do dziennika propozycje ocen zachowania), z którą zapoznaje nauczycieli oraz uczniów i przedstawia ją na radzie klasyfikacyjnej,

4)    ustalona przez wychowawcę klasy ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem pkt. 9, 10 i 13,

 1. Śródroczną i końcoworoczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się w skali:

1)    wzorowe,

2)    bardzo dobre,

3)    dobre,

4)    poprawne,

5)    nieodpowiednie,

6)    naganne.

 1. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1)    oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

2)   promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły,

 1. Kryteria wymagań na poszczególne oceny:

1)    zachowanie wzorowe:

a)    uczeń jest wzorem w wypełnianiu obowiązków szkolnych;

b)    nie ma godzin nieusprawiedliwionych ani spóźnień wynikających
z lekceważenia obowiązków szkolnych;

c)    wyróżnia się wysoką kulturą osobistą i kulturą języka;

d)    jest koleżeński i życzliwy w stosunku do rówieśników i dorosłych, potrafi zdobyć ich zaufanie;

e)    chętnie reprezentuje szkołę i dba o jej dobre imię;

f)     dba o honor i tradycje szkoły;

g)    reprezentuje szkołę w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych;

h)   w każdej sytuacji bezwzględnie przestrzega zasad bezpieczeństwa;

i)     dba o zdrowie i higienę i nie ulega nałogom,

2)    zachowanie bardzo dobre:

a)    uczeń posiada mniej niż 2% nieobecności nieusprawiedliwionych;

b)    osiąga sukcesy w nauce na miarę swoich możliwości;

c)    wywiązuje się bez zastrzeżeń z powierzonych obowiązków, dotrzymuje słowa, czasami dobrowolnie podejmuje zobowiązania;

d)    zawsze postępuje uczciwie, reaguje na przejawy zła;

e)    szanuje godność własną i innych;

f)     przestrzega zasad bezpieczeństwa, jest wolny od nałogów,

2)    zachowanie dobre:

a)    uczeń posiada mniej niż 3% nieobecności nieusprawiedliwionych;

b)    stara się w miarę swoich możliwości osiągać sukcesy w nauce;

c)    postępuje uczciwie, stara się nie uchybiać godności własnej i cudzej;

d)    incydentalnie naruszył zasady bezpieczeństwa, lekceważył zdrowie swoje
i innych;

e)    zdarzyło się, że uczeń nie wywiązał się z powierzonego zadania lub nie dotrzymał słowa,

4)     zachowanie poprawne:

a)    uczeń posiada mniej niż 5% nieobecności nieusprawiedliwionych;

b)    przeważnie stosuje ogólnie przyjęte normy;

c)    potrafi zmienić swoje zachowanie;

d)    zdarzyło się kilka razy, że zlekceważył bezpieczeństwo lub zdrowie swoje
i innych;

e)    zwykle niechętnie lub niestarannie wykonuje powierzone obowiązki, uchyla się od pracy na rzecz zespołu,

5)    zachowanie nieodpowiednie:

a)    uczeń posiada mniej niż 8% nieobecności nieusprawiedliwionych;

b)    często zdarza się, że postępuje niezgodnie z przyjętymi normami etycznymi;

c)    często nie dotrzymuje terminów, nie wywiązuje się z powierzonych obowiązków;

d)    naraził na uszczerbek mienie szkoły lub własność innych osób i wyrównał szkody, odmówił pomocy;

e)    zachowuje się niegrzecznie w stosunku do nauczycieli, nie wykonuje ich poleceń;

f)     często zdarza się tak, że jego zachowanie stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia innych,

6)    zachowanie naganne:

a)    uczeń posiada więcej niż 8% nieobecności nieusprawiedliwionych;

b)    rażąco uchybia obowiązkom szkolnym, nie wykonuje powierzonych obowiązków;

c)    jego postępowanie jest sprzeczne z zasadą uczciwości, nie szanuje godności własnej i innych;

d)    jego zachowanie stanowi zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa;

e)    rażąco uchybia ogólnie przyjętym normom etycznym, a stosowane środki zaradcze nie odnoszą skutku.

 1. W przypadku stwierdzenia przez ucznia, rodzica (opiekuna prawnego) lub pełnoletniego ucznia, że roczna ocena zachowania wystawiona została niezgodnie
  z przepisami prawa, w tym m.in.:

1)    przy ustalaniu oceny wychowawca nie uwzględniał działalności ucznia,

2)    uczeń nie zgadza się z podanym przez wychowawcę uzasadnieniem oceny, zainteresowani mogą złożyć zastrzeżenie do Dyrektora ZSTiH w terminie 7 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno–wychowawczych.

 1. 10.  W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor powołuje komisję w składzie:

1)    Dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora, jako przewodniczący komisji,

2)    wychowawca oddziału,

3)    nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale ,

4)    pedagog szkolny,

5)    przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,

6)    przedstawiciel Rady Rodziców.

Wychowawca ma obowiązek przedstawienia komisji na piśmie uzasadnienia proponowanej oceny. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje przewodniczący komisji. Prace komisji są protokołowane. Protokół załącza się do arkusza ocen ucznia.

 1. Ustalona w wyniku procedury odwoławczej roczna ocena zachowania nie może być niższa od proponowanej lub wystawionej przez wychowawcę i jest ostateczna.
 2. O ostatecznej ocenie zachowania, będącej wynikiem procedury odwoławczej, osoba składająca odwołanie zostaje powiadomiona na piśmie w terminie 14 dni od daty złożenia odwołania
 3. Uczeń może ubiegać się o uzyskanie wyższej niż przewidziana rocznej oceny zachowania. Ubiegając się o uzyskanie wyższej niż przewidziana oceny, uczeń winien złożyć podanie do Dyrektora szkoły nie później niż 2 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, szczegółowo uzasadniając swoją prośbę. Podanie powinno być opatrzone opinią wychowawcy klasy
  i samorządu klasowego. Skład Komisji i sposób ustalenia zgodnie z procedurą z pkt. 10 niniejszego paragrafu. Prawo uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania nie przysługuje uczniowi, który:

1)    Otrzymał, co najmniej upomnienie wychowawcy lub naganę Dyrektora,

2)    opuszcza zajęcia lekcyjne bez usprawiedliwienia,

3)    powtarza klasę,

4)    bierze udział w kradzieżach, stosuje szantaż, wyłudzenie lub zastraszenie,

5)    dewastuje mienie szkolne lub prywatne.

 

§ 31.

Ocenianie przedmiotowe

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WZO) określają warunki i sposób oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w Zespole Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)    informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach
w tym zakresie w stosunku do wymagań programowych danego przedmiotu,

2)    określanie postępów ucznia w opanowywaniu przez niego wiadomości
i umiejętności w stosunku do wymagań programowych,

3)    rozwijanie w uczniach potrzeby samokształcenia i systematycznej nauki,

4)    motywowanie ucznia do dalszej pracy,

5)    ujednolicenie procedury ustalania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotów obowiązkowych,

6)    ustalenie trybu poprawy ocen śródrocznych i rocznych oraz warunków ubiegania się o taką poprawę,

7)    udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

8)    określenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach ich dzieci i ewentualnych trudnościach w nauce.

 

 1. Kryteria wewnątrzszkolnego oceniania:

1)    w Zespole Szkół Technicznych i Hutniczych obowiązują jedne spójne zasady oceniania,

2)    uczeń zna kryteria oceniania,

3)    nauczyciel wykorzystuje ocenę, jako źródło motywacji ucznia do dalszej pracy,

4)    ocena oparta jest na wymaganiach programowych, które są zrozumiałe i czytelne dla każdego ucznia,

5)    nauczyciel stosuje zasadę, że ocenia to, co uczeń umie, a nie to, czego nie rozumie lub nie potrafi,

6)    ocenianie jest procesem gromadzenia informacji o przyroście wiedzy
i umiejętności ucznia, stąd potrzeba systematyczności w ocenianiu,

7)    w ocenianiu wykorzystywane są różnorodne sposoby zbierania informacji
o osiągnięciach ucznia, między innymi: aktywność na lekcji, odpowiedzi, sprawdziany, testy, opracowania własne, prace klasowe,

8)    wszystkie oceny odzwierciedlające pracę ucznia dokumentowane są w dzienniku lekcyjnym,

9)    ocena jest jawna dla ucznia i rodzica (opiekuna prawnego),

10)   na prośbę ucznia lub rodzica nauczyciel musi uzasadnić ocenę.

 1. Zasady oceniania:

1)    na początku roku szkolnego nauczyciele formułują wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, przedstawiają je uczniom oraz rodzicom (prawnym opiekunom) wraz z informacją o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

2)    wymagania edukacyjne opracowane przez nauczycieli ze wszystkich przedmiotów nauczanych w szkole (PZO) umieszczone zostają na szkolnej stronie internetowej do końca września i są dostępne dla uczniów i rodziców (opiekunów prawnych) przez cały rok szkolny. W ten sposób realizowany jest obowiązek wobec rodziców (opiekunów prawnych), o którym mowa w pkt. 1),

3)    pierwsze dwa tygodnie nauki w szkole w klasach pierwszych stanowi okres ochronny służący diagnozowaniu wiedzy i umiejętności uczniów oraz wyrównywaniu poziomu. W tym okresie można sprawdzić poziom wiadomości uczniów klas pierwszych odnotowując i zaznaczając ten fakt w dzienniku,

4)    obowiązuje jawność ocen. Uczeń lub rodzic (opiekun prawny) może prosić
o uzasadnienie ustne lub pisemne oceny i wgląd w dokumentację związaną
z ocenianiem, np. sprawdzone i ocenione prace pisemne. Nauczyciel ma obowiązek przechowywać prace uczniów przez cały rok szkolny. Ocena jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym)
w obecności nauczyciela,

5)    nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego oceny prac pisemnych w terminie do dwóch tygodni, licząc od daty pisania pracy. Nauczyciel daje na lekcji do wglądu pracę uczniowi i zapoznaje go z uzyskanym wynikiem. Udziela uczniowi ewentualnych wyjaśnień. Dopuszcza się wydłużenie tego okresu, jeżeli jest on spowodowany usprawiedliwioną nieobecnością nauczyciela,

6)    uczeń ma prawo do zgłaszania nauczycielowi przed lekcją nieprzygotowania (jeden raz w półroczu z przedmiotów, których tygodniowy wymiar wynosi 1–2 godziny i dwa razy z przedmiotów, których wymiar w tygodniu wynosi 3 i więcej godzin). Prawo to nie dotyczy zapowiedzianych wcześniej sprawdzianów i prac klasowych. Nauczyciele obowiązani są uwzględnić nieprzygotowanie ucznia
w związku z udziałem w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych (dotyczy następnego dnia po konkursie),

7)    o zaplanowanych pracach pisemnych obejmujących więcej niż trzy jednostki lekcyjne nauczyciel informuje uczniów i dokonuje wpisu do dziennika. W ciągu jednego dnia może odbyć się nie więcej niż jedna praca pisemna, a w ciągu tygodnia trzy. Nie przeprowadza się sprawdzianów całorocznych,

8)    w przypadku nieobecności usprawiedliwionej ucznia: choroba, pobyt w szpitalu itp. uczeń obowiązany jest w ciągu dwóch tygodni uzupełnić braki
w wiadomościach i umiejętnościach oraz ustalić termin ich sprawdzenia
z nauczycielem,

9)    w przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej na sprawdzianach zapowie-dzianych ze wszystkich przedmiotów i ustnych z języków obcych, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, na której poprawę nauczyciel może nie wyrazić zgody,

10)   w przypadku uzyskania przez ponad 50 procent uczniów ocen niedostatecznych z pracy klasowej nauczyciel, po ponownym przygotowaniu uczniów, może powtórzyć tę pracę,

11)   szczegółowe zasady oceniania uczniów zawarte są w Przedmiotowych Zasadach Oceniania,

12)   na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom wynikającym z programu nauczania, zgodnie z obowiązującymi w ZSTiH zasadami i procedurami pomocy psychologiczno–pedagogicznej,

13)   przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać
pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a także systematyczność udziału ucznia
w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej,  

14)   uczeń może być zwolniony z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, podstawą do tego zwolnienia jest opinia lekarska wskazująca, jakich ćwiczeń fizycznych (czy też – jakiego rodzaju ćwiczeń) uczeń nie może wykonywać oraz przez jaki okres,

15)   uczeń, w uzasadnionych przypadkach, na podstawie opinii lekarskiej, może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki. Decyzję o zwolnieniu podejmuje Dyrektor, a w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”,

16)   w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, zwolnienie
z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia,

17)   w przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

 

 1. Skala ocen z zajęć edukacyjnych:

1)    śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się
w stopniach według następującej skali:

a)    celujący (cel) – 6;

b)    bardzo dobry (bdb) – 5;

c)    dobry (db) – 4;

d)    dostateczny (dst) – 3;

e)    dopuszczający (dop) – 2;

f)     niedostateczny (ndst) – 1.

2)    pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowach w podpunktach a) – e),

3)    negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym  mowach w podpunkcie. f),

4)    dopuszcza się dodawanie do oceny cząstkowej znaku „+" (plus) lub „–" (minus),

5)    w dzienniku stosuje się skróty ujęte w legendzie dziennika elektronicznego,

 1. Kryteria oceniania z zajęć edukacyjnych:

1)    ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który:

a)    posiada wiedzę i umiejętności objęte realizacją podstawy programowej;

b)    samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;

c)    biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe;

d)    osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) lub krajowym;

e)    posiada inne porównywalne osiągnięcia,

2)    ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który:

a)    opanował zakres wiedzy i umiejętności określony podstawą programową przedmiotu w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;

b)    rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania;

c)    potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,

3)    ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który:

a)    opanował w pełni wiedzę i umiejętności określone podstawą programową przedmiotu w danej klasie;

b)    poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,

4)    ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który:

a)    nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową w danej klasie;

b)    wykonuje (rozwiązuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności, czasami przy pomocy nauczyciela,

5)    ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który:

a)    ma braki w opanowaniu podstawy programowej niewykluczające jednak możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki;

b)    wspomagany przez nauczyciela rozwiązuje typowe zadania teoretyczne
i praktyczne o niewielkim stopniu trudności,

6) ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który:

a)    pomimo działań wspomagających i zapobiegawczych ze strony nauczyciela nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej, a braki w wiadomościach
i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy i umiejętności
w zakresie danych zajęć edukacyjnych;

b)    nie spełnia wymagań niezbędnych w uczeniu się danego przedmiotu i przy wykonywaniu przyszłego zawodu.

 1. Szczegółowe kryteria ocen określają nauczyciele w Przedmiotowych Zasadach Oceniania (PZO).
 2. Wychowawca klasy wpisuje do arkusza ocen wyniki klasyfikacji rocznej i potwierdza podpisem zgodność wpisów z dziennikiem lekcyjnym. W arkuszu ocen nie używa się korektora. Sprostowania błędu i oczywistej omyłki dokonuje się przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowych wyrazów i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych oraz wpisanie daty
  i złożenie czytelnego podpisu przez Dyrektora szkoły albo osobę przez niego upoważnioną na piśmie do dokonania sprostowania.
 3. Zasady klasyfikowania:

1)    klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, na zakończenie pierwszego półrocza,

2)    ocenianie w drugim półroczu rozpoczyna się dzień po śródrocznej klasyfikacyjnej Radzie Pedagogicznej,

3)   uczeń, który otrzymał klasyfikacyjną ocenę niedostateczną z przedmiotu, obowiązany jest poprawić ją w terminie i trybie ustalonym przez nauczyciela prowadzącego, nie później niż do końca marca danego roku szkolnego.
W wyjątkowych przypadkach (choroba ucznia lub nauczyciela) ostateczny termin zaliczenia może być przesunięty,

4)    na miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele przedmiotów informują uczniów a wychowawcy rodziców (opiekunów prawnych) o przewidywanych dla nich ocenach niedostatecznych, natomiast na dwa tygodnie przed o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych,

5)    informacja, o której mowa w pkt. 4) uczniom przekazywana jest przez nauczyciela w trakcie zajęć lekcyjnych. Rodzice (opiekunowie prawni) informowani są w czasie zebrania przez wychowawcę. W przypadku nieobecności na zebraniu rodzic zostaje poinformowany w innej formie (telefon, list, SMS, e–mail, itp.), a fakt poinformowania odnotowany zostaje w dzienniku lekcyjnym,

6)    ocena przewidywana to ocena wystawiona przez nauczyciela przedmiotu przed zatwierdzeniem jej przez Radę Pedagogiczną. Oceny przewidywane wpisywane są do dziennika, jako ocena proponowana w terminie ustalonym przez Dyrektora ZSTiH. Proponowana ocena może ulec zmianie. Uczeń, który w czasie od poinformowania do wystawienia oceny obniży swój zasób wiedzy i umiejętności lub przestanie uczęszczać na zajęcia edukacyjne, może otrzymać ocenę niższą od proponowanej,

7)    uczeń ma prawo ubiegać się o podwyższenie oceny śródrocznej lub rocznej
z przedmiotu, jeżeli:

a)    nie opuścił bez usprawiedliwienia ani jednej godziny lekcyjnej z tego przedmiotu;

b)    przystąpił w terminie wyznaczonym dla całej klasy do wszystkich przeprowadzonych w ciągu roku prac klasowych;

c)    wykorzystał wszystkie formy poprawienia oceny.

Ubiegając się o uzyskanie wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej uczeń winien złożyć podanie do Dyrektora szkoły nie później niż 5 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Radzie Pedagogicznej, szczegółowo uzasadniając swoją prośbę. Podanie powinno być opatrzone opinią wychowawcy klasy,

8)    w przypadku stwierdzenia, że uczeń spełnił warunki zawarte w punkcie 7) Dyrektor powołuje komisję w składzie:

a)    Dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły -  jako przewodniczący;

b)    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne (może być zwolniony
z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach – wtedy Dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne);

c)    nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne (pracujących w ZSTiH lub innej szkole ponadgimnazjalnej).

Pytania egzaminacyjne (zadania praktyczne) układa nauczyciel danego przedmiotu odpowiednio do wymagań określonych w PZO na daną ocenę.

Komisja przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala śródroczną lub roczną ocenę klasyfikacyjną
z danych zajęć edukacyjnych. Komisja sporządza protokół, do którego dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół załącza się do arkusza ocen ucznia,

9)    ustalona przez komisję śródroczna lub roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (półrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego,

10)   w terminie ustalonym przez Dyrektora ZSTiH nauczyciele przedmiotów wpisują do dziennika oceny śródroczne lub roczne. W przypadku niewystawienia oceny przez nauczyciela prowadzącego zajęcia wystawia ją wychowawca klasy,

11)   uczniowi, który uczęszczał w roku szkolnym na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię/etykę, oceny roczne uzyskane z tych przedmiotów wlicza się do średniej ocen końcoworocznych. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne
z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna
z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej lub na ukończenie szkoły,

12)   uczeń, który uzyskał średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem,

13)   ocenę z praktycznej nauki zawodu ustala:

a)    w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy – nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu, opiekun praktyk zawodowych lub kierownik praktycznej nauki zawodu;

b)    w pozostałych przypadkach – nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu lub kierownik praktycznej nauki zawodu;

c)    uczeń ma obowiązek dostarczyć zaświadczenie zawierające ocenę
z praktycznej nauki zawodu.

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłaszać zastrzeżenia do Dyrektora ZSTiH, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno–wychowawczych.
  1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia. Sprawdzian, o którym mowa w punkcie 9 przeprowadza się nie później niż
   w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się
   z uczniem i jego rodzicami.
  2. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
  3. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń
   i doświadczeń, ma formę zadań praktycznych.
  4. W skład komisji wchodzą:

1)   Dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący;

2)    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne (może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach – wtedy Dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne),

3)    nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

 1. Komisja przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. Komisja sporządza protokół, do którego dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół załącza się do arkusza ocen ucznia.
 2. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości i umiejętności w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego
  w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora ZSTiH.
 4. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, gdy:

1)    uczeń jest nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności i ubiega się o zgodę na egzamin,

2)    uczeń jest nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności i Rada Pedagogiczna na wniosek ucznia lub rodzica (opiekuna prawnego) wyraziła na to zgodę,

3)    uczeń realizował indywidualny program lub indywidualny tok nauki albo realizował obowiązek nauki poza szkołą,

4)    uczeń, który w wyniku zmiany typu szkoły lub profilu uczy się przedmiotów, których wcześniej nie realizował.

 1. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno–wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się
  z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 2. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe egzamin klasyfikacyjny z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń i doświadczeń, ma formę zadań praktycznych.

1)    egzamin klasyfikacyjny przeprowadza:

a)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji;

b)  nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne,

2)    w czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia,

3)    z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a)    imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w pkt. 1);

b)    termin egzaminu klasyfikacyjnego;

c)    zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

d)    wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia,

4)    uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego
w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły,

5)    dla ucznia technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej nieklasyfikowanego
z zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej nieobecności szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych,

6)    w przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

21. W przypadku braku klasyfikacji śródrocznej wobec ucznia uprawnionego
(z usprawiedliwioną nieobecnością), oceny pozytywne w drugim półroczu decydują
o promocji do klasy programowo wyższej.

22.  Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej lub na ukończenie szkoły.

23. Promocję do klasy programowo wyższej otrzymuje uczeń, który ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów uzyska oceny wyższe niż niedostateczny
(z uwzględnieniem sytuacji przedstawionej w pkt. 23).

24. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy
z tych zajęć.

25. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno–wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

26. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

27. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe sprawdzian wiadomości
i umiejętności ucznia z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń i doświadczeń, ma formę zadań praktycznych.

1)    egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

a)    Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły– jako przewodniczący komisji;

b)    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

2)    nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne, nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń otrzymał ocenę niedostateczną, zobowiązany jest do końca zajęć dydaktyczno–wychowawczych danego roku szkolnego zapoznać ucznia z wymaganiami egzaminacyjnymi oraz z zakresem materiału objętego egzaminem z uwzględnieniem zaleceń poradni psychologiczno–pedagogicznej
w przypadku uczniów posiadających opinię lub orzeczenie,

3)    nauczyciel, o którym mowa w punkcie 1) podpunkcie b), może być zwolniony
z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły,

4)    z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a)    skład komisji;

b)    termin egzaminu poprawkowego;

c)    pytania egzaminacyjne;

d)    wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

28. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. Dyrektor szkoły na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) ustala drugi termin egzaminu poprawkowego.

29. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej lub nie kończy szkoły. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

30. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej może powtarzać klasę (po złożeniu podania). Na powtórzenie klasy przez ucznia zgodę wyraża Dyrektor ZSTiH.

 • § 32.

1. Egzamin maturalny jest przeprowadzany:

1) na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia te wymagania,

2) jeden raz w ciągu roku, w okresie od maja do września, w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym,

3) z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składa się z części ustnej oraz z części pisemnej.

2.  Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej , jak i w części pisemnej jest odpłatny dla absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Od wyników egzaminu maturalnego zdającemu przysługuje prawo do odwołania w trybie przepisów ustawy o systemie oświaty.

 

§ 33.

 1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest formą oceny poziomu opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia
  w zawodach.
 2.  Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.
 3. Od wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe zdającemu przysługuje prawo do odwołania w trybie  przepisów ustawy o systemie oświaty.

§ 34.

1. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane
w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, z uwzględnieniem § 32 ust. 8 pkt.11, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 31 ust. 7.

 1. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

Rozdział 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 33.

Pieczęcie, stemple, tablice, logo i ceremoniał szkolny

 1. Szkoła używa pieczęci i stempli urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie używają pieczęci podłużnej oraz pieczęci okrągłej, dużej i małej – zawierających nazwę danej szkoły.
 3. Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie posiada podłużną pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład – zawierającą nazwę zespołu.
 4. Technikum używa następujących pieczęci urzędowych:

 

 

 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa używa następujących pieczęci urzędowych:

 

 

 

1)Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej,

2)Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych posiada własne logo,

3)Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa posiadają własny sztandar oraz noszą imię Marii Skłodowskiej–Curie,

4)ceremoniał szkolny stanowi integralną część z przyjętą tradycją szkolną oraz harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych. Jest ważnym rozdziałem szkolnego procesu wychowawczego,

5)uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska w szkole, dlatego w jego składzie winni znajdować się uczniowie
o nienagannej postawie i godni tego zaszczytu,

6)o wyborze uczniów do Pocztu Sztandarowego są powiadomieni rodzice lub opiekunowie prawni przez wychowawcę klasy,

7)insygnia Pocztu Sztandarowego stanowią:

a)    biało–czerwone szarfy założone przez prawe ramię i wiązane pod lewym, kolorem białym do góry;

b)    białe rękawiczki.

 1. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie: uczeń – ciemny garnitur i biała koszula, uczennice – białe bluzki i ciemne spódnice.
 2. Ustala się następujący tekst ślubowania Pocztu Sztandarowego:

„My, uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie, wyznaczeni do pełnienia zaszczytnego obowiązku Pocztu Sztandarowego ślubujemy: otaczać Sztandar należytym szacunkiem, godnie reprezentować szkołę na uroczystościach z udziałem Sztandaru i swoją postawą dawać przykład innym”.

 1. Ustala się następujący tekst ślubowania klas pierwszych:

„Ślubuję być sumiennym i zdyscyplinowanym uczniem, rzetelnie zdobywać wiedzę
i umiejętności, aby godnie wypełniać obowiązki młodego Polaka i Europejczyka.

Ślubuję strzec godności człowieka i postępować z pełnym poczuciem odpowiedzialności za losy swoje i innych osób.

Ślubuję kierować się uczuciami przyjaźni, tolerancji, szacunku wobec innych ludzi.

Ślubuję dbać o honor i dobre imię szkoły, troszczyć się o miejsce swojej nauki
i pracy.

Ślubuję szanować przełożonych, pracowników szkoły i kolegów. Tworzyć atmosferę życzliwości i kulturalnego życia wśród społeczności szkolnej”.

 1. Ustala się następujący tekst ślubowania absolwentów:

„My, absolwenci Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie imienia Marii Skłodowskiej–Curie, naszej ojczyźnie i tobie szkoło uroczyście ślubujemy.

Zdobytą wiedzę, umiejętności i sprawności jak najlepiej wykorzystywać w dalszym życiu – Ślubujemy!

Zawsze pracować sumiennie i uczciwie, czynnie współuczestniczyć w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym kraju – Ślubujemy!

W dalszym życiu wysoko nieść zaszczytne miano wychowanka Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych – Ślubujemy!”

 1. Wszystkim ważniejszym, oficjalnym uroczystościom szkolnym oraz pozaszkolnym – towarzyszy Poczet Sztandarowy.
 2. W uroczystościach i imprezach szkolnych bierze udział cała społeczność szkolna lub uczniowie z poszczególnych etapów edukacyjnych, których obowiązuje strój galowy, odśpiewany zostaje Hymn Państwowy. Uroczystościom towarzyszy Poczet Sztandarowy.

 

 

§ 34.

Zasady i tryb zmiany statutu

 1. Statut Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie może ulec zmianie
  w całości lub w części. Postępowanie w sprawie zmiany statutu wszczyna się na wniosek Rady Pedagogicznej albo Dyrektora szkoły lub organu prowadzącego złożony do Rady Pedagogicznej.
 2. Projekt zmian w statucie przygotowuje zespół powołany przez Dyrektora. Zmiany
  w statucie zatwierdza Rada Pedagogiczna, a opiniuje Rada Rodziców.
 3. Dyrektor szkoły jest upoważniony do publikowania ujednoliconego tekstu statutu.
 4. Statut szkoły obowiązuje wszystkich uczniów, rodziców (prawnych opiekunów uczniów), nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkoły.

Pierwszy statut nadano szkole 01 września 1970r. przez Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego.


SZKOŁA POSIADA REGULAMINY:

 1. Regulamin Rady Pedagogicznej.
 2. Regulamin Rady Rodziców.
 3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
 4. Regulamin praktyk zawodowych.
 5. Regulamin pracowni komputerowych i centrów multimedialnych.
 6. Regulamin pracy gabinetu przedmiotowego – chemia.
 7. Regulamin pracy gabinetu przedmiotowego – fizyka i astronomia.
 8. Regulamin sali gimnastycznej.
 9. Regulamin biblioteki szkolnej.
 1. Regulamin wycieczek, biwaków i wyjść poza teren szkoły.
 2. Szkolny Program Wychowawczy.
 3. Szkolny Program Profilaktyki.
 4. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego.
 5. Zasady i procedury organizowania oraz udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej w Zespole Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie.

 

 

 

....