Ochrona danych osobowych - klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie ul. Kolska 1 , 62-500 Konin.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@konin.um.gov.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 Ustawa  z dnia 14 grudnia 2016r.  Prawo oświatowe,

 Ustawa  z dnia 14 grudnia 2016r.  Przepisy wprowadzające ustawę –

 Prawo oświatowe,

 Ustawa z dnia 7 września  1991r.  o systemie oświaty,

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

6) Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę –

Prawo oświatowe,

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela,

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy,

 jest obligatoryjne.